Welke informatie mag de verhuurder aan de huurder vragen?

Als verhuurder heb je de vrijheid om je huurders te kiezen. Maar die vrijheid is niet onbeperkt. Het principe van de contractuele vrijheid wordt begrensd door fundamentele normen en waarden, zoals het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Om discriminatie tegen te gaan bepaalt de Vlaamse Woninghuurwet dat een verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen de documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat in kwestie aan zijn verplichtingen als huurder zal kunnen voldoen. De regels zijn algemeen en abstract geformuleerd. In de praktijk is het  niet zo eenvoudig om een legitieme selectie van een huurder te onderscheiden van een ongeoorloofde discriminatie.

Wat mag? Als verhuurder mag je enkel de informatie van de kandidaat-huurder vragen die noodzakelijk is om na te gaan of de huurder  zijn huurdersverplichtingen zal kunnen nakomen. Het gaat om informatie over:

  • zijn identiteit

  • zijn woonplaats

  • zijn inkomen

Wat mag niet? Informatie vragen over de geboorteplaats mag niet. Wat het inkomen betreft, mag je als verhuurder enkel naar de hoogte van het inkomen vragen, niet naar de aard (inkomsten verkregen als loontrekkende of zelfstandige) en niet naar de bron (een uitkering als vervangingsinkomen). Om de hoogte van het inkomen te kennen, mag je documenten zoals loonfiches, rekeninguittreksels of een belastingaanslagbiljet vragen aan de kandidaat-huurder. Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder mag dan weer niet.