Reglementen en wetgeving

De Ventôsewet vormt de basiswetgeving voor het notariaat.
De Nationale Kamer van notarissen heeft daarbij een reglementerende opdracht die geleid heeft tot een aantal reglementen over specifieke aspecten van het notarisberoep.

 

Ventosewet (Wetgeving met betrekking tot het notariaat en het notarisambt)

 

Het beroep van de notaris is geregeld in de wet van 25 Ventôse Jaar XI op het notarisambt. 25 Ventôse Jaar XI stemt overeen met 16 maart 1803. De wet van 25 Ventôse van het jaar XI werd oorspronkelijk in het Frans en in het Nederlands bekendgemaakt in het nummer 258 van het 'Bulletin der wetten van de Fransche Republiek'. De authentieke Nederlandse tekst werd vastgesteld bij wet van 9 april 1980. U kan hieronder de wetgeving downloaden.

 

Deontologie

 

Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie. De notaris dient zich te onthouden van elk gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen van de burgers in de notariële instelling of dat strijdig is met de waardigheid van het notariaat. Een heel aantal deontologische regels werden dan ook reglementair vastgelegd.

 

Boekhouding

 

Een notaris beheert binnen zijn opdracht een belangrijk bedrag aan derdengelden. Hij is aan strenge regels onderworpen m.b.t. het voeren van zijn boekhouding, volgens een specifiek en uniform rekeningenstelsel. Ook het toezicht en de controle hierop door provinciale controlecommissies bijgestaan door onafhankelijke revisoren en accountants, is zeer strikt geregeld.

 

Notarisvennootschappen

 

De Organieke wet op het notariaat laat toe dat de notaris zijn beroep in vennootschapsvorm uitoefent. Het reglement notarisvennootschappen verduidelijkt het kader hiervoor teneinde de uitoefening van het notarisambt in vennootschappen in overeenstemming te brengen met de regels van de deontologie, de boekhoudkundige en financiële verplichtingen van notarissen, en de nakoming van de verplichtingen die uit de beroepsaansprakelijkheid voor notarissen voortvloeien.

 

Toegang tot het beroep

 

De Koning benoemt de notarissen op objectieve basis. Elke kandidaat dient eerst, via een vergelijkend examen voor de Benoemingscommissies voor het notariaat, de titel van kandidaat-notaris te verwerven. Voor elke benoeming dragen de Benoemingscommissies de geschikte kandida(a)t(en) voor, na adviezen en een hoorzitting.
Een ander aspect van de toegang tot het beroep, is de drie jaar notariële stage, noodzakelijk om deel te nemen aan het vergelijkend examen. De regels m.b.t. de stage strekken er in de eerste plaats toe een zo goed mogelijke begeleiding aan de stagiairs en de stagemeesters te geven.

 

Permanente opleiding

 

Pagina bestemd voor externe opleidingsverstrekkers

Deontologische verplichting en stageverplichting

Het is een deontologische verplichting voor elke notaris en kandidaat-notaris om zich permanent te vormen.

Het is een verplichting voor iedere stagiair, voortvloeiende uit zijn stageverplichtingen en de verplichting tot naleving van de regels inzake de stage uitgevaardigd door de Nationale Kamer van notarissen.

Deze verplichting houdt in dat zij op regelmatige basis in juridische materies en andere materies verbonden aan de uitoefening van het notarieel beroep, hun opleiding moeten aanvullen, onder meer door het volgen van cursussen, internet opleidingen, voordrachten, studiekringen, congressen,...

De notarissen moeten binnen een cyclus van 2 jaar minimaal 40 uur erkende opleidingen gevolgd hebben.

De stagiairs moeten per volledige stageperiode van 3 jaar minimaal 60 erkende opleidingsuren gevolgd hebben.

Meer informatie vindt u in het reglement inzake permanente opleiding van de Nationale Kamer van notarissen.

Aanvraag tot erkenning

Voor iedere opleiding dient de aanbieder van de opleiding een aanvraag tot erkenning in te dienen bij Nationale Kamer van Notarissen.

Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien er aan de Nationale Kamer van notarissen een vergoeding werd vereffend gelijk aan éénmaal het volledige inschrijvingsrecht van een deelnemer (inclusief BTW), met een minimum van € 100 en een maximum van 1.000 €.

Zolang deze betaling niet is gebeurd, mag de aanbieder niet op zijn publiciteit vermelden dat het een erkenning in aanvraag betreft.

Vanaf 1 januari 2022 (begin van nieuwe 2-jaarlijkse cyclus) komt er een nieuw systeem : alles verloopt digitaal via een platform

Alle erkenningsaanvragen zullen voortaan digitaal verlopen via een platform PE-Online.

U vindt hier de url Erkenningsaanvraag naar het platform.

De eerste keer maakt u een account aan. Een account is vereist om te kunnen inloggen.

Vervolgens heeft u eenmalig een ‘autorisatie’ nodig om als opleidingsverstrekker erkenningsaanvragen te kunnen indienen. Dit is geen aanvraag tot erkenning van de opleiding! maar een eerste noodzakelijke stap anders kan u geen erkenningsaanvragen indienen bij de Nationale Kamer van notarissen.

Nadat u een autorisatie verkregen heeft kan u enkel nog vanuit hetzelfde platform de aanvraag tot erkenning van de opleiding indienen.

Verkregen erkenning

De opleidingsverstrekker die bericht heeft gekregen dat de opleiding werd erkend mag melding maken van de erkenning. De erkende opleidingen worden aan de notarissen en stagiairs meegedeeld via het intranet ‘eNotariaat’.

De opleidingsverstrekker verbindt zich er toe de aanwezigheden op het platform in te vullen na controle van de aanwezigheid, en een evaluatieformulier af te leveren. 

Bijkomende informatie en vragen

Voor bijkomende informatie en vragen kan u terecht bij de Nationale Kamer van notarissen via :
tel. : 02/506.46. 45
mail : fpo@cnknot.be
post : Nationale Kamer van notarissen, Permanente opleiding, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel 

 

 

 

Kwaliteitscontrole

 

De doelstelling van een “integrale kwaliteitszorg” staat voorop in het notariaat. Om het belang hiervan te onderstrepen werd een driejaarlijkse controle van elke kantoor in het leven geroepen.

 

Huishoudelijke reglementen

 

Zowel de Nationale kamer van notarissen als het Notarieel Fonds maakten een huishoudelijk reglement op waarin hun werking wordt vastgelegd.

 

Rijksarchief

 

Een akkoordprotocol en specifieke richtlijnen verduidelijken de verplichting/mogelijkheid voor de overdracht van de minuten, tabellen en repertoria van notariële akten aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

 

Overdracht notariskantoren

 

De overdracht van een notariskantoor gebeurt volgens strikte wettelijke en reglementaire bepalingen, die ertoe strekken de schatting van een notariskantoor en de overdracht ervan op een objectieve wijze te laten verlopen die voor elke kandidaat en overdrager dezelfde is.

 

Witwas

 

Overeenkomstig de wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 18 januari 2010, werd een reglement opgesteld met als doel op een zo duidelijk mogelijke wijze de verplichtingen van de notarissen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme weer te geven (zie bijlage).

Overeenkomstig artikel 135, §3 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten maakt de Nationale Kamer van notarissen als toezichtautoriteit bedoeld in artikel 85, §1, 9° van voormelde wet beslissingen bekend tot het opleggen van een administratieve sanctie (zie tweede bijlage).