Huwen

Veel mensen dromen van jongs af aan over hun huwelijk. Het symbool voor eeuwige trouw en liefde. Toch is een huwelijk tussen twee mensen méér dan mooie woorden en romantiek. Het huwelijk is een overeenkomst waarbij jij en je huwelijkspartner bepaalde rechten en plichten krijgen tegenover elkaar.

 

 

Checklist: wat moet je meenemen naar het stadhuis?

Van plan om te trouwen? Dan moet je minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurt in de gemeente waar jij of je partner woont of ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Welke documenten moeten jij en je toekomstige huwelijkspartner meenemen?

 • een kopie van de geboorteakten van beide huwelijkspartners. Zijn jullie in België geboren of is jullie  geboorteakte in België overgeschreven? Dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. 
 • een identiteitsbewijs.

Toekomstige huwelijkspartners die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast de volgende bewijzen voorleggen:

 • een bewijs van nationaliteit; 
 • een bewijs van ongehuwde staat of eventueel van ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk; 
 • een bewijs van woonst

Het is van belang om in orde te zijn met die documenten. Wanneer jij en je partner de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand immers weigeren om de akte van aangifte op te maken.

 

 

Het belang van een huwelijksstelsel

Een huwelijkvermogensstelsel is het geheel van regels dat bepaalt op welke manier het vermogen van de partners “verdeeld” wordt na een overlijden van één van hen of na een echtscheiding. Het zijn de regels die bepalen welke goederen van wie zijn: van beide partners, gemeenschappelijk en onverdeeld, of van één van de partners alleen.

Alle getrouwde koppels zijn onderworpen aan een bepaald huwelijksstelsel, zelfs als ze geen huwelijkscontract hebben afgesloten. Sluiten koppels géén huwelijkscontract, dan vallen ze automatisch onder het “wettelijk” stelsel. Daarnaast bestaat ook het stelsel van “scheiding van goederen” en het stelsel van “de algehele gemeenschap”. 

Het gekozen huwelijksstelsel is een kader waarbinnen koppels zelf nog afspraken kunnen maken. Wel mogen ze geen beslissingen nemen die onverenigbaar zijn met de regels die verbonden zijn aan het gekozen huwelijksvermogensstelsel. Net omdat een huwelijksvermogensstelsel een grote invloed heeft op de vermogens van partners (en het beheer ervan), kunnen zij altijd kiezen om van stelsel te veranderen. Dat kan zelfs tijdens het huwelijk. Hiervoor zal het koppel bij hun notaris moeten aankloppen.

Sommige regels zijn op alle gehuwden van toepassing, ongeacht onder welk stelsel ze getrouwd zijn. Een huwelijkscontract mag dan ook geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met die “basisregels”. Je kan er met je partner niet van afwijken omdat die regels de openbare orde raken. Enkele van die onveranderlijke regels zijn:

 • De verplichting om samen te wonen, trouw te zijn en hulp en bijstand te verlenen aan elkaar;
 • De bescherming van de gezinswoning: huwelijkspartners kiezen samen hun gezinswoning en de partners kunnen niet afzonderlijk eenzijdig beschikken over de woning. Een huwelijkspartner kan dus niet alleen beslissen om de woning te verkopen, te schenken, te hypothekeren…
 • De verplichting om bij te dragen in de lasten van het huwelijk, in verhouding tot zijn vermogen.
 • Echtgenoten mogen elkaar vertegenwoordigen, als één ervan onbekwaam wordt.
 • Beroep en inkomsten: huwelijkspartners besteden hun inkomen bij voorrang aan de lasten van het huwelijk.  
 • Geld:  elke echtgenoot kan gelden vrij op een rekening plaatsen, maar wanneer een kluis geopend wordt, heeft de bank de verplichting om de andere echtgenoot daarvan te verwittigen;
 • Schulden: schulden gemaakt door één partner verbinden de andere hoofdelijk wanneer ze huishoudschulden zijn die bovendien niet buitensporig zijn.

 

 

 

 

 

Trouwen… aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om te kunnen trouwen:

 • Moet je de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • Mag je niet handelingsonbekwaam zijn, wat betekent dat je volledig besef hebt van de gevolgen van het huwelijk;
 • Mag je geen bloedverwant zijn met de andere partner. Dat geldt voor alle bloedverwanten in rechte lijn. In zijlijn is het huwelijk niet toegestaan tussen bloedverwanten van de tweede en derde graad (broers, zussen, nonkels, tantes, neven of nichten), maar tussen verdere bloedverwanten (vanaf de vierde graad) kan het wel.
 • Mag je niet al getrouwd zijn. Bigamie is verboden in België.