Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

16 mei 2017

 

In de media verschenen ondertussen verschillende berichten over de intrekking van de MKWB-kaart. Minister-President Bourgeois maakte vrijdag 19 mei 2017 bekend dat de MKWB-kaart ingetrokken zal worden. Deze beslissing werd echter nog niet formeel genomen door de Vlaamse Regering. Daarom is het vandaag nog steeds mogelijk de MKWB-kaart te consulteren én bezwaar in te dienen. We laten de onderstaande informatie dus nog even staan, tot wij formeel bericht krijgen dat de kaart effectief werd ingetrokken.

Het bosdecreet beschermt in principe alle bossen. De bossen die stedenbouwkundig gezien, echter niet gelegen zijn in natuur-, bos- of parkgebied kunnen via een vrij eenvoudige procedure toch gekapt en ontbost worden. De wetgever was dan ook van mening dat een alternatieve beschermingsmethode zich opdrong: De Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen zagen het levenslicht.

“MKWB” 
Het Bosdecreet bepaalt de definitie van “een bos”. Wat een “bos” is, wordt ruim geïnterpreteerd. Zo kan een groepje van drie bomen in een tuin reeds een bos zijn. De stedenbouwkundige bestemming van de grond waarop het “bos” zich bevindt, is van geen enkel belang.

De “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” (MKWB) zijn “zonevreemde” bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming maar wel in woon-, recreatie- of industriegebieden. Om deze reden zijn zij kwetsbaarder dan de bossen die wel in een bos-, natuur- of parkgebied gelegen zijn.

Niet enkel de ligging definieert een MKWB. Het gaat immers ook om bos, dat volgens welbepaalde criteria zoals oppervlakte, biologische waarde, historiek van het bos… een score heeft gekregen waardoor het als waardevol wordt beschouwd en een betere bescherming verdient.

Waarom is het van belang om te weten of een bos een “MKWB” is?
Indien uw grond een MKWB is, geldt er vanaf 21 mei 2017 een verstrengde procedure voor ontbossing. Er geldt voor deze bossen immers een algemeen verbod tot ontbossen. Hiervan afwijken, is enkel mogelijk via een specifieke  aanvraag gericht aan het Agentschap Natuur en Bos. Het is de Vlaamse Regering die, na advies van het Agentschap Natuur en Bos, een machtiging tot ontbossen kan verlenen.

Weigert zij een machtiging te verlenen dan zal de Vlaamse Regering binnen twee jaar de procedure tot wijziging van de ruimtelijke bestemming (herbestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan) moeten aanvangen. Dit betekent dat het MKWB aanvankelijk gelegen in bijvoorbeeld “woongebied” een nieuwe ruimtelijke bestemming zal krijgen en in bijvoorbeeld in “natuurgebied” zal komen te liggen. Een woning bouwen op de grond is dan totaal uitgesloten. Onder welbepaalde voorwaarden heeft u wel recht op een planschadevergoeding.

Hoe weet ik of mijn bos een MKWB is?
U kunt zelf eenvoudigweg nagaan of uw grond gelegen is in een MKWB door de digitale ontwerpkaart te consulteren.

Op deze kaart bevinden zich alle MKWB’s.

Enkel de gronden die aangeduid zijn op de kaart, worden beschouwd als MKWB.

Kan ik iets ondernemen als mijn grond aangeduid staat als MKWB?
De huidige digitale kaart van de MKWB’s is voorlopig. Momenteel loopt een openbaar onderzoek, waarbij burgers de kans krijgen om te reageren tegen de opname van een grond op de kaart. Het openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017. Voor boseigenaars zijn deze data cruciaal.

In de volgende gevallen kunnen burgers opmerkingen formuleren over de opname van een gebied op de kaart:

  • Indien burgers menen dat de formule met criteria verkeerd toegepast werd waardoor een stuk grond verkeerdelijk op de kaart is aangeduid;

  • Wanneer de exacte terreinsituatie uitwijst dat een grond in werkelijkheid géén bos is;

  • Als een eigenaar bijvoorbeeld reeds een vergunning om te ontbossen heeft verkregen vóór 18 december 2015.

De verkregen opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden verwerkt en kunnen aanleiding geven tot aanpassingen aan de kaart.

Een opmerking formuleren kan via het Geoloket of via een aangetekende brief (een online-formulier)

Bent u eigenaar van een bos dat in een niet groene ruimtelijke bestemming ligt? Controleer dan of uw grond beschouwd wordt als één van de “Meest Kwetsbare Waardevol Bossen”. Dit kunt u eenvoudigweg doen door een digitale kaart te raadplegen. Indien uw grond als MKWB wordt aangeduid, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor uw (toekomstige) bouwprojecten. U kunt tot en met 14 juli opmerkingen doorsturen naar het Agentschap Natuur en Bos als u van mening bent dat uw grond onterecht op de kaart werd aangeduid als MKWB.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen: wat zijn de verschillen?

17 mei 2017

 

Notaristip van de week

De manier waarop je je relatie al dan niet regelt, heeft heel wat gevolgen. Op het vlak van erfrecht bijvoorbeeld. Via welke instrumenten kunnen partners mekaar beschermen?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Optische rookmelders verplicht vanaf 2020

12 mei 2017

 

Zijn de Vlaamse woningen brandveilig? Als we een grootschalig onderzoek uit 2014 mogen geloven, dan klinkt het antwoord “nee”. De grote boosdoener hiervoor is de complexe en versnipperde regelgeving over de rookmeldersverplichtingen. De Vlaamse decreetgever heeft daarom gekozen voor een drastische, maar efficiënte oplossing: een algemene verplichting voor alle eigenaars van een woning om tegen 2020 ten laatste hun woning te voorzien van een optische rookmelder.

Hoe zit het systeem vandaag in elkaar?
Vandaag zijn de regels over de rookmeldersverplichting complex, versnipperd en niet sluitend. Kort samengevat: de huidige regelgeving voorziet in een gefaseerde invoering van de verplichting om een rookmelder te voorzien in de oudste woningen die verhuurd worden. Het moment waarop eigenaars ten laatste verplicht worden een rookmelder te installeren verschilt daarbij al naargelang het wel of niet een sociale huurwoning betreft.

De huurwoningen waarvoor een huurcontract is afgesloten na 2012 vallen hoe dan ook onder de verplichting. Dit geldt eveneens voor de woningen die als studentenkamers worden aangewend. Daarnaast vallen ook de nieuwbouwwoningen en woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd én die onderworpen zijn aan een omgevingsvergunning (vroeger gekend als stedenbouwkundige vergunning) onder deze bepaling. Ten slotte moeten ook woningen waarvoor een bijzondere sociale lening werd toegekend voldoen aan de rookmeldersverplichting. Daarbij geldt de regel dat de verhuurder verantwoordelijk is voor de plaatsing van de rookmelder. Als de rookmelder uitgerust is met een vervangbare batterij, is de huurder verantwoordelijk voor de vervanging van de batterij na afloop van de levensduur vermeld door de fabrikant.

Toekomstige wijziging: algemene verplichting
En wat met de woningen die niet worden verhuurd? Hier ligt het grootste pijnpunt van de huidige regelgeving betreffende rookmelders: 70% van de Vlaamse woningmarkt bestaat uit woningen die eigenaar zelf bewoont en dus niet onderworpen zijn aan de rookmeldersverplichtingen. Hierdoor zou meer dan 60% van de woningen ontsnappen aan de verplichting een rookmelder te installeren. Een enorm aantal, waardoor Vlaanderen op gebied van brandveiligheid achterop hinkt in vergelijking met andere Europese landen en Wallonië.

De gefaseerde invoering van de verplichting voor huurwoningen is een complexe en bovendien niet efficiënte oplossing. De meest kwetsbare groepen zoals de zestigplussers vallen volledig buiten de verplichting. Nochtans wonen zij vaak in oude woningen waar het risico op brand groter is.

De Vlaamse decreetgever heeft met een nieuw decreet van 10 maart 2017 komaf gemaakt met deze onduidelijke situatie. Vanaf 2020 ten laatste, moet iedere woning in Vlaanderen per verdieping uitgerust zijn met een optische rookmelder. De versnipperde regelgeving maakt plaats voor een nieuwe bepaling in de Vlaamse Wooncode, die voor heel Vlaanderen zal gelden. Niet enkel de verhuurder en verbouwers zullen dus rekening moeten houden met de rookmeldersverplichting, maar alle eigenaars.

Waarom tegen 2020?
Dat de Vlaamse decreetgever 2020 heeft gekozen is geen toeval. Tegen 2020 moeten alle woningen verplicht beschikken over dakisolatie én dubbele beglazing.

Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Een rookmelder voorzien is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning bouwt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt deze verplichting. In de toekomst zullen echter alle eigenaars van een woning rekening moeten houden met deze nieuwe regel, ook als ze hun woning niet verhuren.  

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat