Onderhoudsbijdragen voor kinderen

Ouders moeten naar evenredigheid van hun middelen zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.  

 

Motivering door de rechter

Rechters moeten hun beslissingen over de onderhoudsbijdrage motiveren, rekening houdende met een aantal vaste elementen zoals de aard en het bedrag van de middelen die elke ouder in aanmerking neemt, het voorziene budget voor de gewone en buitengewone kosten, de verblijfsregeling van het kind, de ontvangen kinderbijslag en andere fiscale en sociale voordelen, de inkomsten die de ouder zou ontvangen uit een goed van een kind,…

 

 

Motivering door de ouders bij elke overeenkomst over alimentatie

Niet alleen rechters moeten hun beslissingen over onderhoudsbijdragen motiveren.  Sinds 10 januari 2019 moeten ook de overeenkomsten tussen ouders over de onderhoudsbijdragen (bv. in het kader van een EOT-overeenkomst) het bedrag van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen rechtvaardigen. Wel zullen de ouders dit bedrag niet moeten verantwoorden aan de hand van alle hierboven vermelde criteria. Een rechtvaardiging aan de hand van één of een aantal criteria volstaat.

Zo kunnen rechters die geconfronteerd worden met ouders die hun onderhoudsbijdragen willen aanpassen na een echtscheiding, gemakkelijker de oorspronkelijke criteria achterhalen die de ouders hebben gebruikt bij het bepalen van hun aanvankelijke onderhoudsbijdrage. Rechters zullen bijgevolg beter kunnen oordelen of die criteria gewijzigd zijn en of een aanpassing van de onderhoudsbijdrage al dan niet noodzakelijk is.

 

Gewone en buitengewone kosten

Iedere ouder moet - naar evenredigheid van de beschikbare middelen - zijn of haar kind onderhouden. Een ouder zorgt voor de huisvesting van het kind, de gezondheidzorg, het toezicht, de opvoeding en de opleiding en ontplooiing van het kind. Dat laatste geldt ook na de meerderjarigheid.

Deze verplichtingen gaan vanzelfsprekend gepaard met kosten. Sommige zijn zo gebruikelijk en dagelijks, dat ze voor weinig discussies zorgen. Andere daarentegen, zijn gelinkt aan onvoorziene of ongewone gebeurtenissen. Ze kunnen het gebruikelijk budget overschrijden, waardoor gescheiden ouders al vlug in discussie geraken.

 

 

Lijst van buitengewone kosten

Buitengewone kosten vormen vaak een twistpunt voor gescheiden ouders. Want wat valt er nu precies onder ‘buitengewone’ kosten voor het kind? Medische kosten, een schoolreis, een laptop? Om duidelijkheid te scheppen bestaat er sinds 2 mei 2019 een lijst van ‘buitengewone’ onderhoudskosten en een regeling om deze kosten te innen. Ouders zijn niet verplicht om de lijst of de regeling te volgen. Het biedt wel meer houvast aan twistende ouders, zodat onevenwichtige toestanden worden vermeden. Deze lijst bevat enkele voorbeelden: De ouders beslissen onderling of ze deze lijst volgen. De lijst bevat bijvoorbeeld een omschrijving van buitengewone medische kosten, kosten verbonden aan de opleiding van het kind (bv. het betalen van een kot), kosten voor de kinderopvang of nog de kosten voor rijlessen…

De lijst van de buitengewone onderhoudskosten biedt een oplossing voor ouders die in een ‘impasse’ zitten. De lijst verplicht hen om minstens over deze kosten na te denken. Ze moeten overleggen over de noodzaak van de kost en de hoogte ervan. Een onderling akkoord is dus steeds nodig (tenzij het echt om dringende kosten gaat).

Hoe werken de nieuwe regels? De buitengewone kosten worden driemaandelijks afgerekend. De ouder die de betaling vraagt aan de andere ouder moet de nodige bewijsstukken geven. Daarna heeft deze laatste 15 dagen om te betalen. Ouders kunnen van deze regeling afwijken en bijvoorbeeld met forfaitaire bedragen te werken.

En wat als ouders niet tot een akkoord komen? Dan zal de betwisting toch voor de rechter gebracht worden. Ook hij is niet gebonden door de lijst.

 
 

Tot een akkoord komen met je ex? Bewaar je afspraken op een veilige plaats.

Afspraken maken over je ex over het onderhoud van je kinderen is belangrijk. De motivatie erachter is ook belangrijk. Zo'n overeenkomsten kunnen echter jaren in een lade achterblijven, zonder dat iemand zo ooit hoeft boven te halen. Om geen risico's te nemen en ervoor te zorgen dat je gemaakte afspraken altijd terugvindt, heb je nu Izimi. Izimi is een beveiligde digitale kluis, aangeboden door het Belgisch Notariaat. Izimi is een persoonlijke, beveiligde omgeving waar je documenten kan verzamelen, beheren en kan delen met wie je wil. Enkel jij hebt toegang.