Aangifte van nalatenschap

Wanneer een persoon een nalatenschap erft, moet de erfbelasting betaald worden. Om te weten hoe hoog die verschuldigde rechten zijn, heeft de Vlaamse belastingendienst (Vlabel) een lijst nodig van alle goederen. Dit noemt men de aangifte van nalatenschap. Op basis van die aangifte moet Vlabel de verschuldigde erfbelasting berekenen. De aangifte van nalatenschap moet binnen de 4 maanden na het overlijden opgestuurd worden naar Vlabel. Indien het overlijden heeft plaats gehad in het buitenland krijgt men meer tijd (5 of 6 maanden, afhankelijk van het land). Na het versturen van de aangifte krijgen de erfgena(a)men een aanslagbiljet.

aangifte van nalatenschap

 

Aanhorigheden

Wanneer je een bedrag leent, zal de bank of kredietinstelling doorgaans een hypothecaire inschrijving vragen voor de hoofdsom, verhoogd met 5 tot 10%.
Dat extra bedrag vormt de aanhorigheden van het krediet. Het laat de bank of kredietinstelling toe om de extra kosten te recupereren die door haar gemaakt worden indien het onroerend goed (gedwongen) verkocht dient te worden bij wanbetaling van het krediet.
Hoewel je als kredietnemer dit bedrag niet bovenop het kredietbedrag moet terugbetalen, worden ze wel samengevoegd met het bedrag van de hoofdsom voor de berekening van de aktekosten van het krediet.

lening

 

Aanvaarden nalatenschap

Een nalatenschap kan je aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Een aanvaarding houdt in dat de erfgenamen de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen. Uiteraard moet dan ook de erfbelasting worden betaald. Een erfenis aanvaarden kan uitdrukkelijk gebeuren, maar kan ook stilzwijgend, door bepaalde handelingen te stellen (bijvoorbeeld door bepaalde goederen te verkopen of in zijn bezit te nemen).

schulden

 

Aanverwanten

Personen die behoren tot de 'aangetrouwde' familie van iemand : de echtgenoot en de bloedverwanten van de echtgenoot.

 

Aanwas

Indien een gerechtigde (een legataris of erfgenaam) in een erfenis wegvalt (bijv. doordat deze gestorven is of de nalatenschap verwerpt), dan komt diens deel toe aan de andere gerechtigden. Bijv. De vader van A, B en C overlijdt. C verwerpt de erfenis. Het deel van C zal toekomen aan A en B.

erfenis

 

Ab intestat

Dit is een synoniem voor "wettelijke erfopvolging". Zoals de naam het al laat vermoeden, is het intestaat erfrecht niets anders dan de erfregels die door de wet bepaald worden. Erven gebeurt immers niet willekeurig. Er bestaan verschillende vuistregels (orden, graden, plaatsvervullingen en kloving) die precies bepalen wie wat mag erven.

Je kan ook zelf kiezen om iemand (meer of minder) te laten erven door gebruik te maken van een testament. Dit noemt men het testamentair erfrecht.

erfgenamen

 

Abattement

Op dit gedeelte van de prijs of de nalatenschap zijn geen registratierechten, respectievelijk erfbelastingen verschuldigd.

vastgoedtransacties

 

Abattement (gewoon) bij aankoop in Vlaanderen

Gewoon abattement

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan van abattement genieten ; een tot woning te verbouwen goed eveneens),
 • Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop ; binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden),
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

vastgoedtransacties

abattement

 

Abattement (verhoogd) bij aankoop in Vlaanderen

Verhoogd abattement

Indien de aankoop van het onroerend goed die van het gewone abattement kan genieten gepaard gaat met een hypothecaire inschrijving die met het oog op de financiering wordt genomen om het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van 10.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van 20.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van 15.000 euro zodat het verhoogde abattement ofwel 25.000 euro bedraagt ofwel 35.000 euro.

Bovenop de voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven), moet een hypotheek worden gevestigd op het aangekocht goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop of binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.
 

vastgoedtransacties

abattement

 

Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 60.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Het abattement bedraagt 75.000 euro (en niet 60.000 euro) bij aankoop van een woning die is gelegen in de zone aangeduid door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan NIET van abattement genieten ; de aankoop van een gebouw onder het BTW-stelsel kan enkel van abattement genieten indien het een appartement betreft),
 • Het goed moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop. 3 jaar indien de aankoop een appartement in aanbouw of op plan betreft). De koper zal zijn hoofdverblijfplaats moeten behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dus niet noodzakelijk in de nieuw aangekochte woning) gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de vestiging van de hoofdverblijfplaats in de nieuwe woning,
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd (een bouwgrond komt niet in aanmerking), noch in België, noch in het buitenland.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

vastgoedtransacties

abattement

 

Adoptie

Aannemen als wettig kind, waardoor tussen het kind en de adoptiefouders (en ev. hun bloedverwanten) familierechtelijke banden ontstaan. Bij een “volle adoptie” wordt het kind (verplicht een minderjarige) volledig gelijkgesteld met een biologisch kind, ook voor wat het erfrecht betreft. Bij een “gewone adoptie” (bij een minderjarige of meerderjarige) behoudt kind of volwassende banden met zijn oude familie. Hij kan zowel van zijn nieuwe als van zijn oude familie erven.

Zowel getrouwde als ongetrouwde koppels en koppels van een verschillend of hetzelfde geslacht kunnen kinderen adopteren. Er gelden wel voorwaarden in verband met bekwaamheid en geschiktheid.
Adoptie komt tot stand via een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg of indien het kind minderjarig is, voor de jeugdrechtbank.

 

Afschrift

Een kopie van de akte die voorzien is van de handtekening en het zegel van de notaris, waardoor de kopie "voor eensluidend" beschouwd kan worden. Deze formulering betekent dat de kopie identiek is aan het origineel document. Het geeft een waarborg.  

 

Afstamming

Wettelijke regels met betrekking tot bloedverwantschap. De vaststelling kan worden vastgesteld door wettelijk vermoeden of door een gerechtelijke uitspraak. De afstamming kan worden erkend of betwist.

Bij de geboorte wordt de afstamming van het kind met de ouders vastgelegd. De moeder is altijd gekend. De echtgenoot van de moeder wordt geacht de vader te zijn.

Een ongehuwde partner moet zijn kind uitdrukkelijk erkennen door middel van een verklaring voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of bij de notaris.
 

 

Akte van bekendheid

Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt. Opgelet. De akte van bekendheid is niet geldig om de rekeningen van de erflater te deblokkeren ten voordele van de erfgenamen. Daarvoor is een attest (van het registratiekantoor) of een akte van erfopvolging (van de notaris) nodig.

erfgenamen

akten verlijden

 

Akte van erfopvolging

De akte van erfopvolging is een akte die opgesteld wordt door de notaris. Ze heeft dezelfde functie als een attest van erfopvolging, namelijk de rekeningen van de erflater en diens echtgenote deblokkeren bij een overlijden. Indien de erflater bij leven een testament of huwelijksovereenkomst had opgesteld, een schenking had gedaan, of als er handelsonbekwame erfgenamen zijn, moet de akte van erfopvolging voorgelegd worden aan de bank.

 

Algemeen legataris

Persoon aan wie een algemeen legaat wordt toegekend. Een legaat is een waarde dat via een testament wordt geërfd. Bij een algemeen legaat erft men een “algemeenheid” of het geheel van de nagelaten goederen. Dit is niet te verwarren met een legaat ten algemene titel waarbij een persoon een deel erft (bijvoorbeeld een bepaald percentage). Bij een bijzonder legaat ten slotte, erft men een gespecificeerd goed of een gespecificeerde waarde.

erfgenamen

 

Alimentatie

Het verstrekken van levensonderhoud, met name als verplichting jegens kinderen, echtgenoten na een echtscheiding

alimentatie

 

Archeologienota

Personen die een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning moeten aanvragen, worden in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld.

Of je verplicht bent om een archeologienota toe te voegen, hangt onder meer af van de ligging binnen of buiten een archeologische zone vastgesteld in een inventaris of binnen een beschermde archeologische site, van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, en de ruimtelijke bestemming van het terrein.

stedenbouwkundige vergunning

 

Attest van erfopvolging

Attest dat uitgegeven wordt door het bevoegde registratiekantoor. Dit attest dient om de rekeningen waarvan de erflater titularis is en de rekeningen van diens echtgeno(o)t(e) te deblokkeren bij een overlijden.

attest van erfopvolging

 

Authentieke akte

De wet verleent aan een aantal personen (rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen) de bevoegdheid om aan hun officiële geschriften (vonnissen, exploten of akten) een bijzondere bewijskracht te verlenen.
Men noemt dit een authentieke akte.

notarisambt

akten verlijden

notariswet