De notariële instellingen

Jaarlijks stappen 2,5 miljoen burgers naar een notariskantoor op een sleutelmomenten in hun privé- en beroepsleven.

Zij krijgen er onafhankelijk advies op maat, dat hen in staat stelt in alle vertrouwen cruciale projecten in hun leven te verwezenlijken: een huwelijk of een echtscheiding, de aankoop of verkoop van een eigendom, de oprichting van een onderneming, een schenking of een nalatenschap.

 

 

Federatie van het Notariaat

Fednot ondersteunt de notariskantoren met juridische adviezen, het beheer van het kantoor, IT-oplossingen, opleidingen en informatie voor het grote publiek.
Meer info, o.a. over het online vastgoedplatform Biddit en de gratis digitale kluis IZIMI, op www.fednot.be.

 

Nationale Kamer van notarissen

De Nationale Kamer van notarissen is het wettelijk reglementerend en vertegenwoordigend orgaan van het notariaat. Als openbare instelling staat ze ten dienste van het openbaar belang. Door haar reglementen zorgt ze voor een deontologische en eenvormige uitoefening van het beroep. Haar adviezen en vademecums zijneen leidraad voor alle betrokkenen.
Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie en de interne controle om de burger te beschermen... Zo waakt de Nationale Kamer samen met de Notariële Zekerheid over de financiële integriteit van de notariskantoren.
De Algemene Vergadering van de Nationale Kamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 11 provinciale genootschappen van notarissen.

Meer informatie over wat de Nationale Kamer doet en welke reglementeringen er van toepassing zijn op notarissen? Klik hier

 

De provinciale kamers en genootschappen

Alle notarissen zijn lid van een provinciaal genootschap. De provinciale kamers vertegenwoordigen het genootschap en hebben hoofdzakelijk een deontologische en tuchtrechtelijke opdracht.

 

De Internationale Raad van het Notariaat (IRBN)

De IRBN behartigt de belangen van de Belgische notaris op internationaal en Europees niveau. Een belangrijke opdracht van deze instelling is het opvolgen van het Europese recht, waarvan een groot deel directe uitwerking krijgt in de lidstaten van de Europese Unie. Hierdoor wordt ook de notaris geconfronteerd met die wetgeving, en is het belangrijk dat hiervoor goede opvolging binnen het notariaat bestaat. Ook hebben notarissen steeds meer dossiers waarbij partijen, of goederen, zich in het buiteland bevinden, waarbij ze dus sowieso te maken krijgen met grensoverschrijdend recht. Daarnaast houdt de IRBN zich bezig met het overbrengen aan de notarissen van informatie over de Europese en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de notariële praktijk.

De IRBN werkt samen met de andere instellingen, bijvoorbeeld als het gaat over de informatieverschaffing, het verzorgen van opleidingen over grensoverschrijdende thema’s, of de inhoudelijke bijdragen aan Europese en internationale netwerken.

 

Ook onderhoudt de IRBN contacten met de andere notariaten in Europa.