Mag de verhuurder indexeren en herzien?

Als de huurovereenkomst schriftelijk is gesloten, wordt de huurprijs eenmaal per huurjaar aan de kosten van levensonderhoud aangepast op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, tenzij die aanpassing uitdrukkelijk uitgesloten is. De aanpassing wordt alleen gedaan als de verhuurder daar schriftelijk om vraagt.

De huurprijs wordt aan de kosten van levensonderhoud aangepast op basis het gezondheidsindexcijfer. De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag dat verkregen wordt door toepassing van de hiernavolgende formule:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer

  • De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis, met uitsluiting van alle kosten en lasten, uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.

  • Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

  • Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst of de huurprijsherziening is in werking getreden.

 
 

Herziening van de huurprijs?

Herziening van de huurprijs

Daarnaast kunnen de huurder en verhuurder tussen de negende en de zesde maand die voorafgaan aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. De herziene huurprijs geldt vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode. Partijen kunnen ook op voorhand overeenkomen om af te zien van het recht om de huurprijs te herzien.

Bovendien kunnen de huurder en verhuurder afspreken om de huurprijs te voorzien omdat er aan het goed energiebesparende investeringen werden gedaan. Energiebesparende investeringen zijn investeringen die de energieprestatie van het goed verbeteren. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan als blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed door de investeringen 10% hoger ligt dan de eisbare huurprijs. De herziene huurprijs geldt vanaf de maand nadat de investeringen volledig zijn uitgevoerd.