Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

De waarborg mag niet meer bedragen dan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de huurder drie vormen aannemen:

  • ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de huurder;

  • ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de huurder;

  • ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling. Met het akkoord van de verhuurder kan de waarborg ook geleverd worden door een borgstelling door een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

De borgstelling heeft betrekking op alle verbintenissen uit de huurovereenkomst. De verplichtingen van de borg blijven van kracht na verlenging van de overeenkomst en na omzetting tot een overeenkomst voor een duur van negen jaar.