Hoe lang duurt een woninghuurovereenkomst?

Elke woninghuurovereenkomst geldt voor een duur van negen jaar. De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien één van beide partijen ten minste zes maanden voor de vervaldag de huurovereenkomst opzegt. Indien het contract niet binnen die termijn wordt opgezegd, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

De huurder heeft steeds de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen.

Partijen kunnen daarnaast ook een huurovereenkomst afsluiten voor een duur die korter dan of gelijk is aan drie jaar. Zo’n huurovereenkomst kan eenmaal en alleen schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. De huurovereenkomst wordt beëindigd als een van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging heeft gedaan. Zegt de huurder niet (tijdig) op? Dan wordt de overeenkomst hervormd naar een overeenkomst voor een duur van negen jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden.

Als de huurder de huurovereenkomst vervroegd beëindigt, heeft de verhuurder recht op een vergoeding die gelijk is aan anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar, rekening houdend met de aanvangsdatum van de eerste huurovereenkomst.

Partijen kunnen ook een huurovereenkomst afsluiten voor een termijn van meer dan negen jaar. Die huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de overeengekomen termijn als de verhuurder ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft gedaan. Als de verhuurder binnen de termijn geen opzegging heeft gedaan, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

Ten slotte kunnen partijen ook een huurovereenkomst afsluiten voor het leven. Die huurovereenkomst eindigt dan automatisch bij het overlijden van de huurder.