Vervreemding van het verhuurde goed

Het betreft elke vorm van vervreemding, hetzij onder bezwarende titel (een verkoop) hetzij onder kosteloze titel (een schenking).

 

Huurovereenkomst met vaste datum

De huurder kan door de koper niet zo maar worden uitgezet indien de huurovereenkomst een vaste datum heeft, zelfs niet indien de overeenkomst een uitzettingsbeding inhoudt waarbij de verhuurder zich uitdrukkelijk het recht zou hebben voorbehouden de huurder uit te zetten, bij vervreemding van het goed.

Met andere woorden de verkrijger (koper, begiftigde, ...) treedt automatisch in de rechten en plichten van de verhuurder en dit vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte.
Hij kan dan bijvoorbeeld opzeggen in dezelfde omstandigheden waarin de vorige eigenaar het ook kon, dus bv. om het zelf te betrekken met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

 

Huurovereenkomst zonder vaste datum

De huurder betrekt het goed al minstens 6 maanden.
De nieuwe eigenaar kan de huur beëindigen op basis van één van de drie vermelde opzeggingsgronden (eigen gebruik, verbouwingen, zonder motief), en dit binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte en mits een vooropzeg van 3 maanden.

De huurder betrekt het goed nog geen 6 maanden.
In dat geval zal de nieuwe eigenaar de lopende huurovereenkomst niet dienen te eerbiedigen. Hij zal bijgevolg de huurder kunnen uitzetten zonder enige opzeggingstermijn of vergoeding.