Het renovatiecontract

Partijen kunnen bij het sluiten van de huurovereenkomst of later overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt de nodige werken (zowel kleine als grote) uit te voeren om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

 

Als compensatie neemt de verhuurder één of meerdere van de volgende verplichtingen op zich:

  • hij ziet af van de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode (die zelfs langer dan 9 jaar kan zijn), een opzegging te geven;
  • hij ziet af van het recht van herziening van de huurprijs;
  • hij staat een verlaging van de huurprijs toe.
 

Dit alles belet de huurder niet de huurovereenkomst op elk ogenblik op te zeggen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht te nemen. Hij blijft wel verplicht de werken uit te voeren of hij moet schadevergoeding aan de verhuurder betalen.