Herziening van de huurprijs

Herziening van de huurprijs: dit is slechts mogelijk bij het verstrijken van elke driejarige periode. De herziening kan aangevraagd worden door de verhuurder of door de huurder binnen een welbepaalde termijn, namelijk tussen de negende en de zesde maand vóór het einde van een driejarige periode.

 

Twee oplossingen zijn dan mogelijk:

  • ofwel gaan partijen akkoord;
  • ofwel gaan partijen niet akkoord; dan kan de verzoekende partij zich wenden tot de bevoegde vrederechter (vordering in te stellen tussen de zesde en de derde maand voor het einde van de driejarige periode). De gevraagde herziening kan slechts worden toegestaan indien bewezen wordt dat de normale huurwaarde van het goed, ofwel ten gevolge van nieuwe omstandigheden minstens 20% hoger of lager is dan de eisbare huurprijs, ofwel minstens 10% hoger is ten gevolge van de door de verhuurder uitgevoerde verbeteringswerken (herziening is uitgesloten als de verbeteringswerken noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid).

De vrederechter oordeelt soeverein en naar billijkheid.