De maatschap is de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Door haar eenvoudige oprichting is deze vorm ideaal in het kader van successieplanning. Maar ook wanneer bv. meerdere professionelen samen een tijdelijk project willen uitvoeren. De varianten van de maatschap, de V.O.F (vennootschap onder firma) en Comm.V (commanditaire vennootschap), hebben wél rechtspersoonlijkheid. Bij een maatschap kan de oprichtingsakte zowel onderhands (zonder notariële akte) als authentiek (met notariële akte) worden opgesteld.

 

 

 

Oprichters en vennoten in de maatschap

 

Deze vennootschapsvorm is in wezen een overeenkomst tussen meerdere personen. Er zullen dus altijd minstens twee oprichters nodig zijn. Dit kunnen zowel natuurlijke- als rechtspersonen zijn. Bij een gewone maatschap en een VOF (met rechtspersoonlijkheid) zijn de vennoten ook met hun privévermogen hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Een uitzondering geldt alleen voor eventuele stille vennoten: bij hen is de aansprakelijkheid beperkt tot  het bedrag dat ze hebben ingebracht.

 

Aanvangsvermogen bij de maatschap

 

Bij het oprichten van een maatschap is er geen minimumkapitaal vereist. Inbreng is wel mogelijk. De vennootschap heeft zijn eigen vermogen, los van het vermogen van de vennoten.

 

Bestuur van de maatschap

 

Eén of meer zaakvoerders beheren en vertegenwoordigen de vennootschap.

 

Aandelen overdragen met een maatschap

 

Bij een maatschap is de persoon achter de vennoot  belangrijk. De aandelen zijn  in principe niet overdraagbaar zonder akkoord van alle aandeelhouders.

 

Hoe werken de stemrechten bij een maatschap?

 

In principe worden beslissingen genomen met éénparigheid van de stemmen.

 

Wanneer mag je winst uitkeren in de maatschap?

 

De winstverdeling wordt bij een maatschap vrij bepaald in de oprichtingsakte.