De coöperatieve vennootschap (CV)

Speciaal voor de vennootschappen die echt een ‘samenwerkingsideaal’ nastreven bestaat er de CV (coöperatieve vennootschap). Het doel? Voldoen aan de behoeften van de aandeelhouders en/of hun economische en/of sociale activiteiten ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een groep buurtbewoners die samen willen investeren in milieuvriendelijke energiebronnen in de buurt. Om een CV op te richten heb je een notariële oprichtingsakte nodig.

 

 

oprichters in de CV

 

Bij een CV ligt de focus  op de samenwerking tussen de vennoten. Er zijn altijd minstens drie oprichters nodig. Net zoals bij de BV en NV is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot hun inbreng.

Het wegvallen van een formeel ‘minimum’ kapitaal doet niets af aan het feit dat de oprichters voldoende kapitaal moeten voorzien. De aandeelhouders kunnen als oprichters aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat er bij aanvang onvoldoende middelen werden ingebracht om een normale activiteit uit te voeren.

 

Aanvangsvermogen bij de CV

 

Er is geen kapitaal en geen minimale inbreng, maar er moet wel een inbreng gebeuren om aandelen te krijgen. Een inbreng kan gebeuren in geld en/of natura, maar ook knowhow en arbeid kunnen ingebracht worden. Hiervoor doet de onderneming beroep op een bedrijfsrevisor.

 

Bestuur van de CV

 

Bij een CV besturen één of meerdere personen de vennootschap. Dat kunnen zowel natuurlijke- als rechtspersonen zijn, al dan niet in collegevorm. Eén of meerdere personen kunnen daarnaast ook aangesteld worden voor het dagelijks bestuur.

 

Aandelen overdragen met een CV

 

Omdat de samenwerking tussen de vennoten onderling bij een CV van belang is, zijn de aandelen niet vrij overdraagbaar. Dit hoeft geen probleem te zijn. Kenmerkend voor de CV is de mogelijkheid om gemakkelijk in- en uit te treden uit de vennootschap, zonder dat er hiervoor een statutenwijziging nodig is.

 

Hoe werken de stemrechten bij een CV?

 

In principe geldt een gelijke behandeling van aandeelhouders (één aandeel = één stem), maar de aandeelhouders kunnen in de statuten van deze gelijkheid afwijken door aan bepaalde (soorten) aandelen meerdere stemrechten of juist geen stemrecht toe te kennen. Op deze manier kan je een vennootschap ‘op maat’ creëren.

 

Wanneer mag je winst uitkeren in de CV?

 

De aandeelhouders mogen slechts de winsten, reserves en inbrengen uitkeren indien de vennootschap zowel voldoet aan de:

  • solvabiliteitstest: het vermogen van de vennootschap mag niet negatief zijn of worden naar aanleiding van de uitkering.
  • liquiditeitstest: de uitkering mag de betaling van de schulden voor de komende twaalf maanden na de uitkering, niet in het gedrang brengen.