de VZW of vereniging zonder winstoogmerk

Jeugdverenigingen, sportverenigingen, evenementenorganisaties, non-profitorganisaties… verenigingen vind je overal. Sinds kort worden verenigingen  als onderneming beschouwd. Dat heeft belangrijke gevolgen. In tegenstelling tot wat het geval is bij een “feitelijke vereniging”, moet je bij een VZW rekening houden met een aantal formaliteiten.

 

 

Wat is een 'vereniging zonder winstoogmerkt'?

De vzw is  een overeenkomst tussen twee of meer leden om een belangeloos doel na te streven. Ook vzw’s hebben statuten. De statuten wordt goedgekeurd met een onderhandse akte of een notariële akte. Enkel een internationale vzw moet verplicht notarieel worden opgericht.

De vereniging:

  • moet een belangeloos doel nastreven;
  • in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten ;
  • oprichters, bestuurders of leden mogen nooit rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensvoordeel halen uit de VZW. De winst mag niet uitgekeerd worden;

Bij de oprichting van een vzw komt één en ander  kijken. Net zoals bij een vennootschap, heb je een bepaald bestuursorgaan (ook voor het dagelijks bestuur) en een algemene vergadering. In de statuten  worden grondregels vastgelegd van de vzw.

Een vzw wordt behandeld als een onderneming.. De vzw wordt daarom ingeschreven in het rechtspersonenregister, een onderdeel  van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vzw, wordt voor iedere rechtspersoon een dossier gehouden (verenigingsdossier).

 

 

Mag een vzw winst maken?

 

Mag je als lid van een vzw winst maken? Een vzw mag commerciële activiteiten uitoefenen en mag zelfs winst maken. Deze winst mag alleen in functie staan van het belangeloos doel. De vzw mag de winst niet uitkeren aan de leden. Winst mag, winstuitkering mag niet. Ook niet onrechtstreeks! Er is een onrechtstreekse winstuitkering als de activa van de vzw dalen of als de passiva stijgen, terwijl  daar geen prestatie tegenover staat.

Toch opletten

Vraag advies aan een expert indien je twijfelt aan de toegelaten activiteiten. Juridisch  mag een vzw  commerciële activiteiten uitoefenen, maar voor de belastingen is dat toch nog een andere zaak. De fiscale regelgeving vereist nog steeds dat de “commerciële” activiteiten een bijkomstig karakter hebben. Zoniet, zal de vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen (en niet de rechtspersonenbelasting). Dat heeft belangrijke gevolgen voor de vzw.

 

 

 

Welke gegevens moet je verplicht vermelden?

 

Mensen moeten weten dat het om een vzw gaat. Daarom moet het bestuur bij iedere akte, factuur, aankondiging, bekendmaking, brief, order, website of ander stuk bepaalde zaken vermelden:

  • De naam van de vzw;
  • De rechtsvorm;
  • De nauwkeurige aanduiding van de zetel;;
  • Het ondernemingsnummer;
  • Het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw;
  • Het e-mailadres en de website van de vzw (als die er zijn);
  • In voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is
 

Ben ik als bestuurder van een vzw aansprakelijk?

 

Als bestuurder van een vzw kan je aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde fouten. De regels met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid wanneer het over een lichte fout of onachtzaamheid van de bestuurder gaat, zijn dezelfde als voor de vennootschappen.

Voor zware fouten zijn bestuurders van vzw’s onbeperkt aansprakelijk!

 

 

Wat met de boekhouding van mijn vzw?

 

Niet alle vzw’s moeten dezelfde boekhouding voeren. De wet maakt een onderscheid tussen kleine vzw’s, “micro-vzw’s”, en “andere dan kleine vzw’s”. Raadpleeg je notaris of je boekhouder voor meer informatie.

 

Wat is het verschil met een “feitelijke vereniging?”

 

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Een feitelijke vereniging kan geen verbintenissen aangaan of geen eigendommen bezitten. Het zijn de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Of je beter af bent als een feitelijke vereniging, dan wel als vzw hangt volledig af van je toekomstperspectieven en noodzakelijke verbintenissen.

Vraag hiervoor advies aan je notaris.