Basisakte

Notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw wordt vastgelegd. De akte regelt aldus de rechten van de eigenaars van de onderscheiden verdiepingen of gedeelten van verdiepingen van een appartementsgebouw.

De akte bevat drie delen:

 1. de beschrijving van het appartementsgebouw;
 2. de verdeling van de aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van een gebouw;
 3. de bijgevoegde plannen van de architect en het lastenkohier.


Samen met het reglement van mede-eigendom vormt de basisakte de statuten van een gebouw.

 

Basisakte

De basisakte is een notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw wordt vastgelegd. De akte regelt de rechten van de eigenaars van de onderscheiden verdiepingen of gedeelten van verdiepingen van een appartementsgebouw. Aan de hand van de basisakte kan men ook nagaan hoeveel een mede-eigenaar moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. De akte bevat drie delen:

 • de beschrijving van het appartementsgebouw;

 • de verdeling van de aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van een gebouw;

 • de bijgevoegde plannen van de architect en het lastenkohier.

De basisakte vormt, samen met het reglement van mede-eigendom, de statuten van het gebouw.

 

 

basisakte

De basisakte is een notariële akte die bij een mede-eigendom de delen van de verschillende mede-eigenaars beschrijft. De akte verdeelt het goed (in appartementen, winkelpanden, bureauruimtes, enz.) en zegt welke delen gemeenschappelijk zijn.

Elke mede-eigenaar heeft zijn eigen gedeelte (bijv. zijn appartement) in eigendom, plus een percentage van de gemeenschappelijke delen. Aan de hand van de basisakte kan je nagaan hoeveel een mede-eigenaar moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten.

Samen met het reglement van mede-eigendom vormt de basisakte de statuten van het gebouw.

 

Bebouwingsvergunning (Wallonië)

Een verkavelingsvergunning is een vergunning gegeven door de gemeente om een grond in meerdere percelen te verdelen waarbij ten minste een van deze kavels overgedragen zal worden om er een woning op te richten. In het Waals Gewest werd de verkavelingsvergunning vervangen door de bebouwingsvergunning (niet te verwarren met stedenbouwkundige vergunning). 

Meer info hier en hier

 

Beding ten behoeve van een derde

In principe zijn enkel de partijen gebonden door de gevolgen van een overeenkomst. Een uitzondering op deze regel heb je wanneer partijen in de overeenkomst een derde willen bevoordelen. Ze duiden deze derde aan in een “beding ten behoeve van een derde”. Een bekend voorbeeld kan je terugvinden bij levensverzekeringen. De partijen kunnen in de overeenkomst een derde aanduiden, die recht zal hebben op het kapitaal van de levensverzekering.

Een beding ten behoeve van een derde kan herroepen worden door de partijen tot het moment dat de derde het beding heeft aanvaard.

 

Beding van aanwas

Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen partijen waarbij bedongen wordt dat bij een toevallige, maar zekere gebeurtenis zoals een overlijden, bepaalde goederen rechtstreeks toekomen aan de langstlevende. Het is van belang dat beide partners evenveel “kans” maken om te overleven. In het ander geval zou de fiscus dit immers als een verborgen schenking kunnen zien, met alle gevolgen van dien. Het beding van aanwas wordt vaak gebruikt wegens fiscale motieven, maar vaak ook om zekerheid te geven aan zijn langstlevende partner.

 

Beding van voorafname

Het bevoordelen van de langstlevende echtgenoot door middel van een clausule in het huwelijkscontract zoals bijvoorbeeld bepalen dat de langstlevende, voor de verdeling uitgevoerd wordt naar aanleiding van het overlijden van de andere echtgenoot, bepaalde zaken mag nemen. Deze voorafgenomen zaken zijn dan voor 100% van de langstlevende, de overige zaken worden met de kinderen gedeeld.
 

 

bedrijfsruimte

Een bedrijfsruimte is een perceel of een verzameling van percelen waarop minstens 1 bedrijfsgebouw staat. Een bedrijfsgebouw kan een gebouw voor industrie, ambacht, handel, landbouw, tuinbouw, … zijn. Het geheel moet eigendom zijn van 1 eigenaar. Een bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van minstens 500 vierkante meter.

 

Bedrijfsschenking

Is een schenking met een specifiek voorwerp, namelijk een eenmanszaak of de aandelen van een (exploitatie)vennootschap.  Aandelen van zuivere patrimonium- of holdingsvennootschappen komen niet in aanmerking. De regeling verschilt van gewest tot gewest en er zijn zeer veel toepassingsvoorwaarden.

 

Behandelingsinstallatie voor afvalwater

Een behandelingsinstallatie voor afvalwater is een installatie die afvalwater zuivert zodat het gerecycleerd en herbruikt kan worden. Voorbeeld hiervan is een (individueel of collectief) zuiveringsstation. 

 

belasting (gemeentelijk)

Belasting (gemeentelijk)

Een belasting is de verplichting om te betalen aan een overheid zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat. Op gemeentelijk niveau spreek je van een ‘belasting’, op gewestelijk niveau van een ‘heffing‘. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn de gemeentelijke opdeciemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting, gemeentelijke leegstandbelastingen…

 

bemiddeling

Bemiddeling is een buitengerechtelijke procedure om conflicten via overleg op te lossen. Bij bemiddeling wordt over het conflict niet door een derde beslist. De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing waarmee iedereen tevreden is. Dat gebeurt onder leiding van een getrainde bemiddelaar.

Meerdere notarissen hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. We spreken dan van ‘erkende bemiddelaars’.

 

Beneficiaire aanvaarding

“Erven” staat niet altijd gelijk aan goed nieuws. Je erft immers een hele nalatenschap, en daar in kunnen ook schulden in zitten. Naast een nalatenschap “verwerpen”, kan je in deze gevallen er ook kiezen om een boedelbeschrijving op stellen (concreet te kijken wat er precies van goederen en schulden in de nalatenschap zitten), en te “aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving”. Dan erft u enkel het batig saldo (indien er één is), zonder dat u moet instaan voor de schulden uit de nalatenschap. Een nalatenschap beneficiair aanvaarden kan door een verklaring af te leggen bij de notaris.

 

beschermd erfgoed

Een beschermd erfgoed is een goed dat waardevol is voor de bevolking en voor de toekomstige generaties en daarom beschermd wordt. Niet alleen monumenten, maar ook landschappen, stads- of dorpsgezichten en archeologische sites kunnen beschermd worden als onroerend erfgoed.

Eigenaars van een beschermd onroerend erfgoed moeten rekening houden met specifieke voorschriften. Je kan onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid voor het behoud en het beheer van beschermd onroerend erfgoed.

 

Beschikbaar gedeelte

Het beschikbaar gedeelte is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag beschikken in het voordeel van wie hij wenst. De grootte varieert naargelang wie de erfgenamen zijn en met hoeveel ze zijn. Een beschikbaar gedeelte kan je bijvoorbeeld wegschenken, of legateren via testament. Het ander gedeelte van jouw vermogen zal altijd “beschermd” worden ten voordele van de reservataire erfgenamen.

 

Betwisting van afstamming (vaderschap of moederschap)

Procedure tot betwisting van de afstamming langs vaders- of moederszijde die tot stand is gekomen op basis van het wettelijk vermoeden van vader- of moederschap. De betwisting kan door de moeder, vader of het volwassen kind gevoerd worden.
 

 

bevoorrechte (schuldeiser)

Een bevoorrechte schuldeiser is een schuldeiser die bij voorrang op de andere schuldeisers uitbetaald wordt. Er zijn schuldeisers die bevoorrecht zijn:

 • op basis van de wet (bv. werknemers in het kader van een faillissement in een onderneming);

 • of op basis van een contract (bv. de bank die een hypothecaire lening heeft toegekend).

 

 

Bevoorrechte (schuldeiser)

Een bevoorrechte schuldeiser is een schuldeiser die bij voorrang op de andere schuldeisers uitbetaald wordt. Er zijn bevoorrechte schuldeiser die deze speciale regeling genieten omwille van de wet (bv. werknemers in het kader van een faillissement in een onderneming). Andere bevoorrechte schuldeisers genieten van een voorrang omwille van een contract (bv. de bank die een hypothecaire lening heeft toegekend).

 

Bevoorrechte pachtoverdracht

Men spreekt van een bevoorrechte pachtoverdracht wanneer een pachter zijn activiteiten wil overlaten aan zijn kinderen, schoonkinderen, of kinderen en schoonkinderen van zijn echtgenote. De pachter moet tijdig (binnen de 3 maanden na de overdracht van de activiteiten) en in de juiste vorm (met een aangetekende brief of een deurwaardersexploot) deze overdracht melden aan de verpachter. Dan kan er immers een “pachtvernieuwing” plaatsvinden. Dit betekent dat de nieuwe overnemers recht hebben op een nieuwe pachttermijn van negen jaar vanaf de eerste vervaldag na de kennisgeving.

 

Bewind door bijstand

Bewind door bijstand is een vorm van bewind waarbij de beschermde persoon zich moet laten bijstaan door de bewindvoerder om beslissingen te kunnen nemen. In tegenstelling tot bewind door vertegenwoordiging beslist de bewindvoerder niet in naam van de beschermde persoon.

Voor mensen met fysieke of mentale beperkingen die bv. leiden tot  onbezonnen uitgaven, en dus een gevaar zijn voor hun financiële stabiliteit, bestaat er een specifieke gerechtelijke bescherming.

 

Bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die wordt aangesteld om beslissingen te nemen voor een persoon die dat zelf niet meer kan. Hij/zij wordt aangesteld door de vrederechter om de wilsonbekwame persoon te beschermen. Het kan gaan om beslissingen over de persoon en/of over de goederen. De bewindvoerder kan zowel een familielid of vriend van de beschermde persoon zijn als een professional (bijv. advocaat).

 

Bezit van staat

Een kind heeft bezit van staat tegenover zijn vader en/of zijn moeder als deze man en/of vrouw in feite zorgt voor zijn onderhoud, opvoeding en de passende opleiding en dit sociaal ook zo wordt erkend. Bezit van staat is van belang in het kader van procedures tot betwisting van een ouderschap. Indien een kind een bezit van staat heeft tegenover een bepaalde persoon, dan kan dit tot gevolg hebben dat de vordering tot betwisting van het ouderschap onontvankelijk is.

 

Bindende derdenbeslissing

Partijen kunnen voorafgaand aan hun overeenkomst onderling beslissen dat één van de elementen van een geschil beslecht zal worden door een derde. Meestal is deze derde een deskundige (bijvoorbeeld iemand die de waarde van een goed moet bepalen). Een derdenbeslissing is bindend. Het is een alternatief op een rechtelijke uitspraak.

 

Blanco bodemattest

Een bodemattest waarbij OVAM verklaart niet te beschikken over gegevens in verband met de bodemkwaliteit van de betrokken grond. Dit betekent dat er geen relevante gegevens teruggevonden zijn in het Grondeninformatieregister, en dus dat er nog geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Bloedverwanten

Personen die van elkaar afstammen en behoren tot een zelfde stamboom.

 

Blote eigenaar

Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar heeft een volwaardig recht, terwijl een vruchtgebruiker slechts een beperkt recht heeft. Door het genotsrecht van de vruchtgebruiker kan de blote eigenaar in de meeste gevallen echter niet over zijn goed beschikken. Hij kan wel steeds toezicht uitoefenen op het beheer van zijn goed(eren) door de vruchtgebruiker.

 

Bodemattest

Bij iedere verkoop moet de eigenaar (de persoon die zijn onroerend goed wil overdragen) een bodemattest vragen aan OVAM. Dit attest, afgeleverd door OVAM, vermeldt of het perceel al dan niet opgenomen is in het Grondeninformatieregister. De inhoud van dit attest bepaalt het “risico-gehalte” van een grond.

 

Bodemdecreet

Vóór het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de toekomstige koper.
 

 

bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de toestand van de bodem, uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige, die een aantal bodem- en grondwaterstalen neemt. Hij maakt een verslag op en bezorgt dat aan OVAM.

De verkoper moet voorafgaand aan de verkoop een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren als op de verkochte eigendom een inrichting staat of stond die op een lijst van de Vlaamse Regering met risico-inrichtingen staat. De verkoper moet het onderzoek betalen.

Als blijkt dat de bodemverontreiniging ernstig is, dan moet de verkoper meestal een beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren. Zijn er geen saneringswerken nodig, dan kan de verkoop doorgaan. In het andere geval kan OVAM de gepaste maatregelen bevelen voordat de overdracht kan plaatsvinden. Een bodemsaneringsproject is dan noodzakelijk.

 

Bodemonderzoek

Wanneer op de verkochte eigendom een inrichting gevestigd is of was die vermeld staat op een lijst vastgelegd door de Vlaamse Regering (de zogenaamde risico-inrichtingen), dan zal de verkoper voorafgaand aan de verkoop een oriënterend bodemonderzoek op zijn kosten moeten laten verrichten. Het bodemonderzoek gebeurt door een erkend bodemsaneringsdeskundige, die een aantal bodem- en grondwaterstalen neemt. De deskundige maakt zijn verslag over aan OVAM.

Als blijkt dat de bodemverontreiniging ernstig is, zal de verkoper moeten overgaan tot een beschrijvend bodemonderzoek. Zijn er geen saneringswerken nodig, dan kan de verkoop doorgaan. In het andere geval kan OVAM de gepaste maatregelen bevelen vooraleer de overdracht kan plaatsvinden en zal een bodemsaneringsproject noodzakelijk zijn.

 

bodemsanering

Bodemsanering is de term die verwijst naar alle maatregelen en verplichte onderzoeken om de vervuiling van de bodem tegen te gaan of te behandelen.

De regels en onderzoeken staan in regionale regelgeving en zijn bedoeld om:

 • zicht te krijgen op de risico’s van bodemverontreiniging voor de gezondheid en het milieu;

 • de bodem te reinigen (= de bodem saneren) om aan de normen te voldoen of om de verontreiniging te beperken.

 

Bodemsanering

Geheel van maatregelen en onderzoeken die de regionale wetgeving voorziet om:

 • de risico’s voor de gezondheid en de omgeving te beheren;

 • de bodem indien nodig te saneren (door behandeling van de bodemverontreiniging om aan de saneringsnormen te voldoen of een toename van de verontreiniging uit te sluiten).

 

bodemsaneringsproject

Een bodemsaneringsproject is een document waarin beschreven wordt hoe de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd en ook welke eventuele nazorg nodig is. Uit een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek kan blijken dat een grond vervuild is en dat sanering van de grond nodig is. In zo’n geval kan de verantwoordelijke voor de sanering een bodemsaneringsproject opstellen.

 

Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen. Naar aanleiding van een echtscheiding kunnen de echtgenoten een boedelbeschrijving opmaken indien zij dit wensen. De boedelbeschrijving wordt dan opgesteld bij notariële akte.
 

 

Borg

Dit is iemand die zicht contractueel verbindt om een bepaalde schuld te betalen indien de persoon die de schuld is aangegaan niet in staat is dit te doen. Pas wanneer de hoofdschuldenaar niet in staat is te betalen, kan de borg aangesproken worden voor het deel waarvoor hij borg staat. De borg kan aangesproken worden met heel zijn persoonlijk vermogen. Borgstelling gaat dus veel verder dan een belofte, en moet altijd op een doordachte manier gebeuren.

 

bos

Een bos is een grond met daarop een groep bomen of struiken waarin een boseigen fauna (dieren) en flora (bloemen en planten) aanwezig is. De oppervlakte speelt geen rol om te spreken van een bos. Bossen zijn strikt beschermd. Eigenaars moeten rekening houden met specifieke voorschriften. 

 

bosbeheerplan

Een bosbeheerplan is een document waarin maatregelen staan om een bos optimaal te gebruiken en te beheren.

 

btw

Btw is de afkorting van ‘belasting over de toegevoegde waarde’. Het is een belasting op de waarde die telkens wordt toegevoegd doorheen een productie- of distributieproces. De btw wordt betaald door de eindgebruiker.

Elke onderneming die zelfstandig en regelmatig economische activiteiten verricht is normaal btw-plichtig.

 

buitengebruikstelling (stookolietank)

De buitengebruikstelling van een stookolietank is een procedure die de eigenaar of gebruiker moet (laten) uitvoeren wanneer hij de stookolietank niet meer gebruikt. Meestal omvat die procedure het leegmaken van de tank, het reinigen en het verwijderen ervan. Al verschillen de concrete stappen van het type tank: ondergronds, bovengronds, omvang van de tank, …

 

Buitengewone gemeenschappelijke lasten

De buitengewone gemeenschappelijke lasten zijn uitzonderlijke kosten die de mede-eigenaars samen moeten betalen. Over die kosten wordt beslist op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Voorbeelden kunnen zijn: vervangen van een gemeenschappelijke verwarmingsketel, conform stellen van de lift aan de normen, herstellen van het dak…

Om te weten wie er in het kader van een verkoop, koper of verkoper, deze lasten moet betalen, stellen er zich doorgaans drie situaties:

 1. De beslissing van de algemene vergadering werd genomen vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de syndicus heeft de verkoper om de betaling verzocht vóór de ondertekening van de authentieke verkoopakte --> de verkoper betaalt;
 2. De beslissing van de algemene vergadering werd genomen vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de syndicus verzoekt om betaling na ondertekening van de authentieke verkoopakte --> de koper betaalt alleen als hij het proces-verbaal of de documenten waarin de gevraagde bedragen vermeld worden, ontvangen heeft;
 3. De algemene vergadering vindt plaats tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de authentieke akte van verkoop --> de koper betaalt voor zover de verkoper hem binnen een redelijke termijn de oproeping tot de algemene vergadering heeft meegedeeld en hem volmacht heeft gegeven om de algemene vergadering bij te wonen.