Aantal oprichters en hun hoedanigheid

Gezien een vennootschap in essentie een samenwerkingsovereenkomst is, veronderstelt dit dat zij minstens door 2 personen wordt opgericht. Dit kunnen zowel natuurlijke (fysieke) als rechtspersonen zijn.

 

Zoals reeds aangehaald, bestaat op deze regel van meerhoofdigheid één belangrijke uitzondering: de bvba, die ook opgericht kan worden door één persoon, de zogeheten “eenpersoons-bvba”, in de praktijk afgekort “ebvba”.
Het betreft hier geen aparte vennootschapsvorm. De “ebva” is een bvba maar met de specificiteit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. Dit kan het geval zijn van bij de oprichting, maar het kan ook gebeuren op een later tijdstip. Voorwaarde hiertoe is wel dat die enige vennoot een natuurlijk persoon is en dat hij slechts vennoot is van een “ebvba”.

De starters-bvba kan worden opgericht door (een of meer) natuurlijke personen.
Het is de oprichters verboden meer dan één 's-bvba' op te richten alsook effecten te bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die meer dan 5% van de stemrechten van die vennootschap vertegenwoordigen.

Aandeelhouders en vennoten

Voor de oprichting van een nv en een cvba daarentegen zijn respectievelijk minstens 2 en 3 oprichters vereist. Bij de nv leidt een eventuele latere eenhoofdigheid niet tot de ontbinding van de vennootschap, maar wel tot het verlies van de beperkte aansprakelijkheid wanneer niet binnen het jaar een tweede aandeelhouder toetreedt of de vennootschap niet is omgevormd naar een bvba. Is deze termijn van een jaar verlopen zonder dat de enige aandeelhouder de toestand geregulariseerd heeft, dan is de sanctie dat de beperkte aansprakelijk ten aanzien van hem wegvalt voor alle verbintenissen die de vennootschap heeft gesteld na de vereniging van alle aandelen in zijn hand en zolang de eenhoofdigheid duurt.
Bij de cvba daarentegen leidt de een- of tweehoofdigheid tot de van rechtswege ontbinding van de vennootschap en bestaat de wettelijke mogelijkheid tot regularisatie niet.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat wanneer echtgenoten die samen een vennootschap oprichten in bepaalde gevallen slechts als een oprichter worden aanzien. Dit is het geval wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel en de inbreng in de vennootschap uitsluitend gemeenschappelijke goederen betreft. Opdat bijvoorbeeld een nv met een echtpaar als enige oprichters geldig zou zijn opgericht, is vereist dat zij gehuwd zijn onder:

  • ofwel het stelsel van scheiding van goederen;
  • ofwel het wettelijk stelsel en zij dan ofwel elk een inbreng doen van eigen goederen ofwel, wanneer de inbreng toch gemeenschappelijk is, de aandelen van de vennootschap statutair nominatief maken en deze inschrijven op naam van elk van de echtgenoten afzonderlijk.

Wanneer we de juiste terminologie willen hanteren, spreken we over “aandeelhouders” voor de nv en over “vennoten” voor de bvba en de cvba.