Een erfovereenkomst opstellen

Vandaag is het onder bepaalde (strikte) voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Dat is een gevolg van het nieuwe erfrecht dat in werking trad op 1 september 2018. Een erfovereenkomst kan toekomstige conflicten tussen erfgenamen vermijden. Maar opgelet, niet alles is zomaar mogelijk.

 

De nieuwe wet stelt een precies kader vast waarbinnen erfovereenkomsten opgesteld mogen worden. Dat geeft aan families meer mogelijkheden om hun nalatenschap in alle transparantie te regelen.

Concreet kunnen familieleden de volgende erfovereenkomsten  afsluiten:

  • De globale erfovereenkomst of het familiepact (tussen de vader of/en de moeder en al hun vermoedelijke erfgenamen in rechte neerdalende lijn – denk hierbij aan kinderen, kleinkinderen en zelfs stiefkinderen).
  • De punctuele erfovereenkomst (tussen mede-erfgenamen).

 

 

Erven en schenken: nauw met elkaar verbonden

Tussen schenkingen en erfenissen is er een nauwe band. Schenkingen worden in principe aangerekend op het erfdeel van de begunstigde erfgenamen. Daarom is het belangrijk dat er geen onduidelijkheden bestaan over de schenkingen of andere voordelen en hun waarde. Met een erfovereenkomst kunnen families anticiperen op toekomstige conflicten hierover.

Omdat erfovereenkomsten een grote impact hebben op de erfenis van de kinderen, is het opstellen van die overeenkomsten onderworpen aan strenge formaliteitsvoorwaarden en termijnen. Alle partijen moeten zich houden aan die formaliteiten.