Canon

Jaarlijkse vergoeding die de erfpachter moet betalen aan de eigenaar, hetzij in geld/voortbrengselen of vruchten.

 

CertIBEau

Een « CertIBEau » is een certificaat dat nagaat of de waterinstallatie van een onroerend goed in overeenstemming is met de verplichtingen uit het Waterwetboek. Dit certificaat geeft de staat aan van :

  • de aansluiting en de privéinstallatie voor openbare waterdistributie (het betreft het intern waterdistributienet vanaf de watermeter) alsook,

  • het afvoeren en verwerken van stedelijk afvalwater.

Het CertIBEau kan « conform » of « niet conform » zijn.

Meer info: https://www.certibeau.be/fr

 

Codicil

Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een testament.
Stel dat de testator al een (eigenhandig of authentiek) testament gemaakt heeft en dat hij met de hoofdinhoud hiervan akkoord blijft gaan. Maar in de laatste jaren van zijn leven heeft hij zo veel zorg en hulp ondervonden van zijn schoondochter dat hij haar hiervoor wenst te bedanken met een bijzonder legaat. Hij kan dan een codicil opstellen dat aan dezelfde vormvereisten moet voldoen als een testament.

 

Cohousing

Cohousing is een samenlevingsvorm waarbij een groep mensen bepaalde goederen, ruimten of diensten (zoals een een wasruimte, een tuin, kinderoppas…) met elkaar delen. Bij een cohousing bestaan er bijgevolg zowel privatieve- en gemeenschappelijke delen.

 

Collectieve eigendom

Bij een collectieve eigendom is er sprake van één eigendom die behoort aan een collectieve groep eigenaars. De eigendomsrechten worden niet gesplitst, er is één onverdeelde eigendom. In de praktijk gaat het om een inbreng in een afzonderlijk patrimonium (vermogen). Dit patrimonium wordt aangewend om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken.

 

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om schulden op lange termijn aan te pakken. De arbeidsrechter stelt een schuldbemiddelaar aan. Die beheert je inkomen in jouw plaats en betaalt daarmee gaandeweg je schulden af. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

 

Commanditaire vennootschap (CV)

De gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk, de stille vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. De aandelen van een CV zijn vrij verhandelbaar.

Voor de oprichting van een commanditaire vennootschap is een notariële akte vereist.

 

Commandverklaring / commandbenoeming

De commandverklaring is een clausule in een koopovereenkomst waarbij een command (= een lastgever) de mogelijkheid heeft een “ogenschijnlijke” koper (=de commandverklaarder) aan te duiden, die in zijn plaats optreedt bij de verkoop. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hij als koper zijn identiteit niet wil meedelen. Er ontstaat echter maar één koopovereenkomst, en de lastgever wordt geacht de oorspronkelijke koper geweest te zijn. Hij alleen is verbonden aan de overeenkomst.

 

Commandverklaring bij openbare verkoop

Bij een openbare verkoop is de akte van commandverklaring deze waarbij de persoon die het laatst een bod heeft gedaan en dus als koper werd beschouwd, verklaart dat hij in feite heeft gekocht voor iemand anders. Deze laatste (commandgever) zal geacht worden het verkochte eigendom rechtstreeks van de verkoper gekocht te hebben en geen nieuw recht van overgang zal moeten betaald worden. Commandverklaringen bij openbare verkopen zijn verplicht notarieel en onderworpen aan strenge termijnregels.

Het nut van commandverklaring is vooral van praktische aard, de koper kan op deze manier “anoniem” bieden.

 

complexe projecten

Een complex project is een project:

  • dat van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang is;

  • waarvoor een wijziging van de ruimtelijke bestemming nodig is;

  • waarvoor vergunningen noodzakelijk zijn.

In Vlaanderen geldt een bijzondere regeling om vergunningen te krijgen voor ‘complexe projecten’.

 

Compromis

Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. De compromis is immers bindend vanaf het moment dat de partijen een prijs en een voorwerp overeengekomen zijn. Aangezien dat een compromis het geheel van de rechten en plichten van de koper en de verkoper omschrijft, is het van belang dat hij zeer nauwkeurig wordt opgesteld. De volledige inhoud van het compromis wordt bovendien overgenomen in de authentieke akte. Vandaar dat een tussenkomst van een professioneel bij het opstellen van het compromis aan te raden is, hoewel dit niet verplicht is.

 

conformiteitsattest (stookolietank)

Een conformiteitsattest van een stookolietank is een attest waaruit blijkt of de stookolietank al dan niet in goede staat is. Iedere stookolietank moet normaal gekeurd worden. Na de keuring levert de keurder een conformiteitsattest af.

 

conformiteitsattest bij huur

Een conformiteitsattest  is een document waarmee een verhuurder aan zijn potentiële huurder het bewijs levert dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen en niet ongeschikt of onbewoonbaar is.

 

constructiewaarde

De constructiewaarde is de waarde van de bouwwerken die op een grond worden opgericht. Om fiscale redenen wordt soms een onderscheid gemaakt tussen de constructiewaarde en de grondwaarde. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

 

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

Soort vennootschap die is samengesteld uit een variërend aantal, doch tenminste drie vennoten die verschillende geldsommen inbrengen. De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de schulden ten belope van maximaal hun inbreng.

Kenmerkend evenwel aan een CVBA is dat de wetgever ter compensatie van de beperkte aansprakelijkheid welbepaalde verplichtingen oplegt. Eén van die verplichtingen is te zorgen dat er genoeg kapitaal aanwezig is om te voldoen aan het voorgestelde financiële plan. Men riskeert immers een oprichtersaansprakelijkheid indien vennootschap failliet gaat binnen de drie jaar na oprichting en aangetoond wordt dat er kennelijk onvoldoende startkapitaal aanwezig was voor een normale bedrijfsuitoefening van twee jaar.

Vennoten kunnen de CVBA wel verlaten (met dien verstande dat er nog steeds drie vennoten zijn), zonder dat de statuten worden gewijzigd.

 

CRH (centraal register van huwelijksovereenkomsten)

Het CRH is een centrale gegevensdatabank waarin huwelijksovereenkomsten, wijzigingsakten en samenlevingsovereenkomsten worden opgenomen. Het register bestaat enkel uit metagegevens; de inhoud van de akten wordt niet vermeld in de registers. Uit het register kunnen notarissen (maar ook o.a. gerechtsdeurwaarders en overheden) enkel afleiden of er voor een persoon een huwelijksovereenkomst bestaat (en voor welk huwelijksstelsel er werd gekozen), of er een wijzigingsakte bestaat en, ten slotte, of er een samenlevingsovereenkomst bestaat.

 

CRL (centraal register van lastgevingsovereenkomsten)

Het CRL is een centrale gegevensdatabank waar de bijzondere of algemene lastgevingsovereenkomsten worden opgenomen (zowel de onderhandse als de authentieke). Deze lastgevingen hebben als doel de buitengerechtelijke bescherming van een persoon te regelen (in het kader van de “zorgvolmacht”). De registratie van een lastgevingsovereenkomst in het CRL heeft als gevolg dat een zorgvolmacht uitwerking kan hebben wanneer de lastgever “wilsonbekwaam” wordt. 

 

CRT (centraal register van testamenten)

Het CRT is een centrale gegevensdatabank waar alle (herroepingen van) testamenten en (wijzigingen van) huwelijkscontracten die een clausule bevatten met betrekking tot de afhandeling van een nalatenschap worden geregistreerd. De notaris die een nalatenschap moet verdelen of die een akte van erfopvolging moet opstellen, zal altijd in dit register kijken of er geen testament of huwelijkscontract aanwezig is die de verdeling van de nalatenschap zou kunnen beïnvloeden.

 

CRV (centraal register van verklaringen)

Het CRV is een centrale gegevensdatabank waarin alle afgelegde verklaringen betreffende de aanduiding van een vertrouwenspersoon of bewindvoerder (in het kader van een gerechtelijke bescherming) worden geregistreerd. Iedere persoon kan immers zijn voorkeur te kennen geven over de aan te duiden persoon in het kader van een rechterlijke beschermmaatregel.