65

Welke huurcontracten moeten authentiek opgesteld worden?

Welke soorten huurcontracten zijn er?

Er zijn verschillende wettelijke regelingen uitgewerkt die naargelang het geval van toepassing kunnen zijn op de huur van een woning.

Zo zijn er:

  • de woninghuurwet, die van toepassing is op de huur van een woning (of appartement) dat de huurder tot hoofdverblijfplaats dient;
  • de handelshuurwet, die van toepassing is op de verhuur van handelseigendommen (zelfs als daar een woning bij is), en
  • de landpachtwet, die van toepassing is op de huur van een woning die deel uitmaakt van een landbouwbedrijf.

Buiten die bijzondere gevallen is het algemeen huurrecht van toepassing.

Een huurcontract kan op drie wijzen afgesloten worden:
a) mondeling: d.w.z. er is een mondelinge overeenkomst tussen een eigenaar en huurder waardoor het recht op huur ontstaat; in beginsel is dit voldoende. Alle huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder en deze met betrekking tot studentenkamers zijn verplicht schriftelijk op te maken.

b) schriftelijk en onderhands: in dubbel exemplaar - één voor de verhuurder en één voor de huurder - worden de voorwaarden, waaronder de eigenaar het gebruik van zijn eigendom aan de huurder afstaat, vastgelegd en beide exemplaren worden door beide partijen getekend; deze onderhandse geschreven huurcontracten zijn evenwel verplicht te registreren op het kantoor der registratie, waar het goed gelegen is. Daartoe wordt een derde exemplaar van het huurcontract op het registratiekantoor aangeboden, waar het bewaard wordt. Aldus zijn alle andere personen (eventueel kopers van het gehuurde goed) gehouden deze huurovereenkomst te eerbiedigen; de huurder is ook beschermd tegenover eventuele nieuwe eigenaars.

c) authentiek: het huurcontract wordt vastgelegd in een notariële akte telkens een huur aangegaan wordt voor méér dan 9 jaar, gezien deze dient te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor, en dat enkel kan door middel van een notariële akte. Op deze wijze kunnen anderen (eventueel kopers van het verhuurde goed) op een zeer duidelijke wijze op de hoogte gebracht worden dat het genot ervan voor een lange tijd is afgestaan; de huurder is alzo ook beschermd tegenover eventuele nieuwe eigenaars.