62

Samenwoners scheiden: wat met het huurcontract?

Wij verhuren een woning aan 2 samenwonenden waarvan de man nu zijn vriendin verlaten heeft. Hoe kunnen beide samenwonenden zich nu in orde stellen op gebied van de verplichtingen van het huurcontract?

Heeft het koppel samen het huurcontract getekend, dan zijn zij samen gehouden tot de huurplichten: de beeïndiging van hun relatie betekent niet dat een van de partijen bevrijd wordt van de plichten tegenover de verhuurder.

Als de samenwonenden tot een akkoord komen over de vraag wie in de woning blijft wonen, dan betrekken ze daar best de verhuurder bij.
Ze kunnen dan met de verhuurder overeenkomen dat de partner die vertrekt, ontslaan wordt van zijn/haar huurverbintenissen, of er kan een nieuw huurcontract worden afgesloten door de partner die in de woning blijft.

Als er geen nieuw akkoord is met de verhuurder, blijven beide partners gehouden tot alle huurverplichtingen. Alle eventuele afspraken tussen de ex-partners (zoals betaling van de huurwaarborg, schadevergoeding bij vroegtijdige opzeg enz…) zijn 'niet tegenstelbaar' aan de verhuurder. Ze kunnen, met andere woorden, niet aan de verhuurder worden opgedrongen.

Als de ex-partners het niet eens raken over wie in de huurwoning zal blijven wonen, dan kan de rechter hierover beslissen, rekening houdend met ieders belangen. De verhuurder behoudt ook in dit geval wel zijn rechten t.a.v. beide huurders.