74

Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?

Ik ben een minderjarige en wil samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen en hypothekeren. Hoe kan ik hiertoe gemachtigd worden?

Door het huwelijk bent u van rechtswege ontvoogd en is uw meerderjarige echtgenoot curator over u. Mits de bijstand van uw echtgenoot-curator kan u kopen. Voor het aangaan van de lening en het hypothekeren van het onroerend goed dient u een bijzondere machtiging van de vrederechter van uw woonplaats.

Deze machtiging wordt bij verzoekschrift aangevraagd.

Wanneer u deze machtiging ontvangen hebt kan u samen met uw echtgenoot de akte van lening met hypotheekstelling ondertekenen.