Schenkingstarieven in het Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2004 worden in Vlaanderen verschillende schenkingstarieven gehanteerd voor de schenking van roerende en onroerende goederen.
Nieuw is ook dat vanaf die datum de schenkingen tussen samenwonenden dezelfde schenkingstarieven genieten als deze tussen gehuwden.

 

Onroerende goederen

De huidig geldende tarieven - lees: per 1 juli 2016 - voor de schenking van onroerende goederen in Vlaanderen, zien er als volgt uit:

 

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR Rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 0 - 150.000 3 %
150.000,01 - 250.000 9 %
250.000,01 - 450.000 18 %
boven de 450.000 27 %
 

 

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR Tussen alle andere personen
 0 - 150.000 10 %
150.000,01 - 250.000 20 %
250.000,01 - 450.000 30 %
boven de 450.000 40 %
 
 

De schenkbelastingen zijn, zo blijkt uit de bovenstaande tabellen, evenredige progressieve rechten die verschillen naar de graad van bloedverwantschap die bestaat tussen de schenker en de begiftigde. Beoogd is de wettige bloedverwantschap, dit is verwantschap door geboorte.
Is er geen bloedverwantschap dan wordt de schenking belast volgens het tarief “tussen alle andere personen”.
Opgelet: aanverwantschap - dit is verwantschap door huwelijk, zoals stiefkinderen, vallen vandaag onder dezelfde tarieven als de aanverwanten in rechte lijn. Dezelfde gelijkschakeling geldt voor kinderen van samenwonende partners en zorgkinderen.    

 

Roerende goederen

De huidig geldende tarieven - lees: per 1 juli 2015 - voor de schenking van roerende goederen in Vlaanderen, zien er als volgt uit:

 

In rechte lijn, tss echtgenoten of samenwonenden In alle andere gevallen
3 % 7 %
 

Merk op dat de schenkingstarieven voor roerende goederen 'vlakke' tarieven zijn en dus van toepassing zijn ongeacht de waarde van het geschonken roerend goed!

 
 

Onder samenwonenden worden zowel de wettelijke samenwonenden verstaan (zij die een officiële verklaring van samenwoning hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats) als de feitelijke samenwonenden. Men is feitelijk samenwonend als men kan aantonen dat men op de dag van de schenking ten minste één jaar ononderbroken met de schenker samenwoonde en er een gemeenschappelijke huishouding mee voert, waarbij het uittreksel uit het bevolkingsregister terzake als een weerlegbaar vermoeden geldt.