Verplichtingen van de vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker moet de “bestemming” van het goed eerbiedigen. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij van een woning geen handelszaak mag maken of bijvoorbeeld een weide niet mag aanwenden als kampeerplaats.

De vruchtgebruiker moet alle (onderhouds)herstellingen uitvoeren die géén grove herstellingen zijn. Zo moet de vruchtgebruiker de woning schilderen, deuren of vensters herstellen, dak- en vloerherstellingen uitvoeren… Indien de vruchtgebruiker verzuimt om deze herstellingen uit te voeren en deze leiden tot grove herstellingen door zijn nalatigheid, dan zijn deze ook voor zijn rekening. Hij moet met andere woorden het goed “in stand houden”.

De vruchtgebruiker draagt alle gewone en jaarlijkse lasten zoals belastingen. Het gaat hier om de voorzienbare lasten zoals bijvoorbeeld het jaarlijks betalen van de onroerende voorheffing, de gewone kosten tot onderhoud, premies voor verzekeringen met betrekking tot het goed…

 

Verplichtingen van de blote eigenaar

De blote eigenaar moet alle grove herstellingen voor zijn rekening nemen. Dit zijn de grote vernieuwings- en verbouwingswerken met oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gebouw.  

Let wel, over de kostenverdeling en het dragen van de lasten  kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zelf afspraken maken.