15

Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?

Een voorkooprecht is eigenlijk een recht om bij voorrang een goed aan te kopen. De houder van een voorkooprecht (een huurder, de overheid, de sociale huisvestingsmaatschappijen…) krijgt de gelegenheid om het goed te kopen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als de kandidaat-koper. Wat betekent dit voor de kandidaat-koper die zijn oog heeft laten vallen op een woning?

indien er op het onroerend goed een voorkooprecht rust, wordt een verkoopovereenkomst (compromis) gesloten onder de opschortende voorwaarde van het “niet uitoefenen van een voorkooprecht”.

De kandidaat-koper zal, zoals bij iedere aankoop, onderhandelen en een verkoopovereenkomst sluiten. De notaris zal vervolgens specifieke opzoekingen moeten uitvoeren. Hij zal onder andere moeten nagaan of op het onroerend goed een voorkooprecht rust. Zo’n voorkooprecht kan wettelijk verankerd zijn of kan door een overeenkomst ontstaan. Dankzij de wettelijke voorkooprechten kan de overheid bepaalde taken van openbaar nut vervullen. Denk maar aan natuurbehoud, leegstandbestrijding, ruimtelijke ordening…

Indien de notaris vaststelt dat er op het onroerend goed een verkooprecht rust, zal hij vragen aan de titularis van dat voorkooprecht of hij zijn recht wil uitoefenen. Men noemt dit ook wel “het aanbieden van een voorkooprecht”. De houder van een voorkooprecht krijgt dan een bepaalde termijn om te beslissen. Wil hij zijn voorrecht niet uitoefenen of heeft hij niet beslist binnen de termijn, dan is de kous af. U kunt als koper het onroerend goed kopen.

Oefent de begunstigde daarentegen wél zijn recht uit, dan kan de kandidaat-koper het onroerend goed niet kopen, niettegenstaande er al een verkoopovereenkomst bestond. De (opschortende) voorwaarde om de verkoop te laten doorgaan is immers niet vervuld. De begunstigde treedt als het ware in de plaats van kandidaat-koper en wordt de uiteindelijke koper van het goed.