Wanneer kan je bezit nemen van de goederen?

Wanneer er geen testament is, komt de nalatenschap wettelijk gezien rechtstreeks toe aan de kinderen (of aan de kleinkinderen die in de plaats komen van hun vooroverleden ouder), onder voorbehoud van de rechten die toekomen aan de langstlevende huwelijkspartner van de overledene.

 

 

De reservataire erfgenamen

de overledene.

De reservataire erfgenamen (de langstlevende echtgenoot en de kinderen of kleinkinderen) krijgen automatisch het bezit van de nalatenschap, en moeten dus aan niemand de afgifte vragen. Samen kunnen zij tot de verdeling van de nalatenschap overgaan. Hetzij onmiddellijk, hetzij later. Kinderen moeten daarbij wel de rechten van de langstlevende echtgenoot eerbiedigen.

Wat de roerende goederen betreft zoals bv. meubels, contant geld, spaarboekjes, obligaties, kasbons of effecten kunnen zij onmiddellijk onderling verdelen. Ze kunnen ze ook - in afwachting van de verdeling - toevertrouwen aan een notaris of ze plaatsen op een gemeenschappelijke rekening. De bestaande boekjes en rekeningen kunnen ook tijdelijk behouden blijven.

 

 

Blokkering van de rekeningen

Bij het overlijden van een persoon worden zijn rekeningen geblokkeerd. Om die geblokkeerde gelden en rekeningen vrij te maken zal de financiële instelling (bank, spaarkas) een akte van bekendheid of erfrechtverklaring vragen en een volmacht van alle erfgenamen. Wil je hierover meer informatie? Klik hier.

Wanneer de tegoeden niet te groot zijn, vereffenen de meeste financiële instellingen die tegoeden. Dat gebeurt op verzoek van de notaris die gelast is met de regeling van de nalatenschap. Zij doen die vereffening dan op verantwoordelijkheid van de notaris.

Voor de opening van een bankkoffer worden de akte van bekendheid en de volmacht altijd gevraagd. Bij de opening van de koffer moeten alle mede-erfgenamen aanwezig of vertegenwoordigd zijn of minstens op wettelijke wijze opgeroepen zijn. Weet geen enkel van de erfgenamen de code van het kofferslot of heeft niemand weet van een koffersleutel? Dan wordt de financiële instelling ingelicht. Een specialist kofferopener wordt dan opgeroepen.

 

 

Wat bij minderjarige erfgenamen?

Zijn er minderjarige erfgenamen? Dan moet je bijkomende regels en formaliteiten naleven. Informeer je hierover bij een notariskantoor.