Een legaat erven

Wat als iemand een testament heeft opgesteld? Iemand die een eigenhandig testament heeft opgesteld, zal het moeten overhandigen aan een notaris die het aan een notariële akte zal aanhechten. Binnen de maand legt de notaris dan een eensluidend verklaard afschrift van de akte van neerlegging en van het testament neer op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

 

 

 

Welke legaten kan een testament vermelden?

Twee gevallen kunnen zich voordoen:

 a) het testament voorziet alleen in bijzondere legaten. Dat zijn legaten waarbij welbepaalde voorwerpen, goederen of geldsommen worden toegekend aan bepaalde personen.

Dan verandert er voor de vereffening van de nalatenschap weinig. De notaris gaat op dezelfde wijze te werk als wanneer er geen testament was. De wettelijke erfgenamen zullen dan wel de bijzondere legaten moeten afgeven. Heeft de overledene teveel nagelaten aan iemand en is de reserve van een wettige erfgenaam hierdoor aangetast? Dan kan de benadeelde erfgenaam de inkorting vragen in onderling overleg of voor de rechtbank.

 b) Het testament voorziet in algemene legaten of legaten ten algemene titel. In dat geval worden die legatarissen bij de regeling van de nalatenschap betrokken.

Voor de praktische regeling gelden ook hier de reeds vroeger vermelde formaliteiten, zoals akte van bekendheid en volmacht. De in het testament aangeduide personen komen dan wel tussen.