Kunnen erfgenamen inzage krijgen in je testament?

Nee. Erfgenamen kunnen de inhoud van een testament zelf niet zien. Particulieren kunnen wel nagaan of er een testament werd geregistreerd. De databank CRT (Centraal Register voor Testamenten) bevat de gegevens van alle authentieke en internationale testamenten, alsook die van de eigenhandige testamenten die je in bewaring geeft aan een notaris door de testamentopmaker (testator) en die hem of haar verzocht heeft de gegevens ervan in te schrijven in het CRT.

 
erfgenamen inzage testament

 

Het Centraal Register voor Testamenten

De notaris wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden van een persoon. Het zijn de naasten die een overlijdensattest moeten aanvragen, en de opdracht moeten geven aan de notaris om zijn werkzaamheden aan te vatten.

Zo zal de notaris eerst en vooral moeten nagaan wie de erfgenamen zijn. Hiervoor zal hij een akte van erfopvolging moeten opmaken. Die akte is ook belangrijk om de rekeningen van de overledene te deblokkeren. Had de overledene geen testament opgesteld of zijn successieplanning niet geregeld met een andere akte, dan volstaat een attest van erfopvolging.

Het is het kader van die werkzaamheden, dat de notaris ook nagaat of er een testament was. Hiervoor doet de notaris een opzoeking in het Centraal Register van Testamenten. Ook particulieren kunnen nagaan of er een testament was. Indien er effectief een geregistreerd testament was, vraagt de notaris de inhoud van het testament op bij het notariskantoor die het testament bewaart.

Het is de notaris die belast is met de afwikkeling van de erfenis, die de inhoud bekendmaakt aan de erfgenamen en/of legatarissen. Dat kan ook het notariskantoor zijn die het testament bewaart, maar dat is niet altijd het geval. De bekendmaking van de inhoud van het testament hoeft niet altijd fysiek te gebeuren. Het kan ook per brief of per e-mail.

 

Hoe kan je nagaan of er een testament was?

Nee. Maar erfgenamen en particulieren kunnen wel nagaan of de overledene een testament had laten registereren in het CRT (centraal register voor testamenten). Momenteel bestaan er 3 verschillende manieren voor particulieren om een overleden persoon op te zoeken in het CRT:

  • Je kunt contact opnemen met een notaris, die verder het nodige zal doen en je verder zal begeleiden met aangepast advies volgens het dossier.
  • Je kunt een aanvraag tot opzoeking versturen (per post, fax of e-mail) naar de Steundienst Databanken van FEDNOT, samen met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden van de persoon bewijst (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …):
  1. per post: Bergstraat 30-34, 1000 Brussel
  2. per fax: 02/505.08.56
  3. per E-mail: crt@fednot.be 

          Je ontvangt daarna het bewijs van de opzoeking per post, fax of e-mail.

  • Je kunt ter plaatse bij FEDNOT (de Federatie van het Notariaat) terecht voor een opzoeking in het CRT, met een kopie van de overlijdensakte van de overledene, of een ander document dat het overlijden van de persoon bewijst. Een medewerker van de Steundienst Databanken zal onmiddellijk het bewijs van de opzoeking overhandigen aan de aanvrager.
 

Wat zit er in het CRT (Centraal Register voor Testamenten)?

De databank bevat ook gegevens over andere vormen van uiterste wilsbeschikkingen (bijvoorbeeld contractuele erfstellingen, schenkingen tussen echtgenoten, regeling van de erfrechten tijdens de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, …) en over de huwelijksovereenkomsten die specifieke clausules bevatten die een invloed kunnen hebben op de afwikkeling van de nalatenschap.

In dit register worden enkel de gegevens over de identiteit van de testamentmaker (testator), de naam van de notaris en zijn kantoor, en de datum van de akte opgenomen. Met die gegevens zal het later (na het overlijden) mogelijk zijn om het testament terug te vinden.

Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang je leeft; andere personen kunnen niet achterhalen of je al een testament hebt opgemaakt. .

 

Wat na een overlijden?

Na het overlijden wordt het CRT geraadpleegd. Als je een overlijdensakte of enig andere document dat het overlijden bewijst, kan voorleggen (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …), kan het CRTmeedelen of er al dan niet een testament is bij een notaris en waar het bewaard wordt.