Kosten verbonden aan de aankoop zelf

Naast de prijs zijn er andere kosten. Het grootste deel vormen de belastingen. Afhankelijk van je situatie betaal je ofwel registratierechten, ofwel btw op de aankoop van je woning. Informeer je hier goed op voorhand over. Daarnaast betaal je sommige kosten aan de administraties. Ook deze kosten betaal je aan de notaris. De notaris stort deze kosten door naar de overheid en de administraties. Je betaalt de notaris ook een wettelijk vastgelegd ereloon.

 

Kosten verschuldigd aan de verkoper

 
 • De aankoopsom die de notaris doorstort aan de verkoper;
 • In voorkomend geval: het aandeel van de koper in de onroerende voorheffing
 

Belastingen verschuldigd aan de overheid

 

Belastingen vormen de belangrijkste kostenpost bij de aankoop van een woning. Het notariskantoor maakt deze over aan de betrokken overheden. De drie Gewesten kennen elk hun eigen registratietarief voor wat vastgoedtransacties betreft. Hetzelfde geldt voor eventuele verlaagde tarieven en kortingen. De koper moet zich voor zijn aankoop goed informeren over welke belastingen hij zal moeten betalen.

De registratietarieven bedragen sinds 1 januari 2022 standaard 12% in Vlaanderen en 12,5% in Wallonië en Brussel. Opgelet! Indien de koper een ‘nieuwe’ woning aankoopt, zal hij onder bepaalde voorwaarden 21 % btw betalen in de plaats van registratierechten. Voor de aankoop van een enige eigen gezinswoning geldt in Vlaanderen een verlaagd tarief van 3%.

Bij de belastingen horen ook nog registratierechten voor de bijlagen, het recht op geschrift en 21% btw op recht op geschriften en het ereloon notaris.

 
 

Overige kosten verschuldigd aan de overheid

 

Deze kosten betaalt de koper aan het notariskantoor, maar deze worden doorgestort naar het Kantoor Rechtszekerheid, lokale overheden en administraties. Deze verschillen van gemeente tot gemeente. Sommige van deze kosten schiet de notaris voor.

Als bijkomende kosten, naast de belastingen, betaal je aan de overheid:

 • kosten die verbonden zijn aan de overschrijving van de overdracht;
 • kosten die verbonden zijn aan de doorhaling/handlichting van een bestaande inschrijving;
 • Retributies voor de hypotheekstaat: de koper vergoedt de vaste kosten voor het opvragen van de hypotheekstaten. Dit bedrag hangt af van de hypotheekstaat (30-jarige of aanvullende) en de dringendheid.
 • Openstaand bedrag van een schuld (indien voorkomend): Indien de koper of de verkoper nog een schuld heeft openstaan bij een lokale overheid, moet deze eerst betaald worden voordat de akte verleden wordt
 • Administratieve kosten te dragen door de koper: De administratieve kosten zijn de kosten die eigen zijn aan het kantoor die verbonden zijn aan prestaties die niet door het ereloon gedekt zijn. Onder de administratieve kosten, worden begrepen de vergoedingen voor alle (aanvullende) opzoekingen, verrichtingen en formaliteiten die in het kader van het voorbereiden, verlijden of afwerken van een akte worden gedaan en die niet voorgeschreven zijn door de wet (zoals de indiening van verzoeken aan administraties of instellingen om informatie, een vergunning of een beslissing te verkrijgen), of die wel voorgeschreven zijn door de wet voor de verrichting die voorwerp uitmaakt van de akte, maar niet uitdrukkelijk ten laste zijn van de notaris (zoals bepaalde openbaarmakingsformaliteiten voorafgaand aan of naar aanleiding van bepaalde akten).

  De administratieve kosten zijn forfaitair vastgelegd voor de aankoop- en kredietakten en de hypothecaire volmachten. Voor de aankoop van een onroerend goed liggen de administratieve kosten vast op 813 euro (na indexering 2024). 

 • Uitgaven aan derden: Dit zijn de kosten die door de notaris aan derden (overheden of andere instanties) worden betaald en gedragen kosten voor rekening van zijn cliënten voor de akte, de voorbereiding, het verlijden of de afwerking ervan. Het merendeel van de akten vereist immers opzoekingen, documenten, openbaarmakingen… tegen betaling aan derden (denk bijvoorbeeld aan de stedenbouwkundige informatie). 

 
 

Kosten verschuldigd aan anderen dan de overheid (bank, landmeter, etc.)

 
 • Eventuele plankosten van de landmeter;
 • Kosten te betalen aan de bank: bij de aankoop van een woning moet de bank een dossier opstarten. De venale waarde van het goed dat in hypotheek wordt gegeven, moet vastgesteld worden door een expert. Doorgaans kiest de bank deze deskundige zelf en rekent zij de expertisekosten door aan de kredietnemer. Daarnaast vraagt de bank administratieve kosten. Het gaat om kosten voor de verwerking van de kredietaanvraag. Ze zijn pas verschuldigd wanneer de kredietnemer een schriftelijk kredietvoorstel ontvangt.
 

Kosten verschuldigd aan het notariskantoor

 

Deze kosten betaalt de koper aan het notariskantoor:

Wettelijk getarifeerd ereloon:

het ereloon is de vergoeding die toekomt aan de notaris; deze is wettelijk bepaald. Het ereloon van de notaris bij een aankoop omvat de vergoeding voor de intellectuele verrichtingen die nodig zijn voor de aankoopakte, onder andere: het vergaderen met de partijen, het adviseren, het opmaken van de aankoopakte, de communicatie met partijen en derden, de registratie, het bewaren van de akte… Ook de juridische medewerkers die betrokken zijn bij deze taken worden vergoed met het ereloon van de notaris.

Werkingskosten van het kantoor:

 • De algemene werkingskosten van het kantoor. Dit zijn kosten die niet verbonden zijn aan één bepaald dossier zoals de computerinstallatie, de telefoon of de brandverzekering.