De verkoopovereenkomst ondertekenen

Meestal spreekt men over "voorlopige verkoopovereenkomst" of "compromis". Deze benamingen zijn echter misleidend. Ten onrechte laten zij uitschijnen dat een koper en een verkoper de overeenkomst nog kunnen verbreken. Niets is minder waar: zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper die ermee akkoord gaat de daarvoor bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en kan geen van beide partijen nog terug, ook niet indien er nog geen voorschot is betaald.

 

De verkoopovereenkomst is cruciaal

Het geschrift dat bij deze gelegenheid wordt opgemaakt, de zogenaamde "voorlopige" verkoopovereenkomst, is allesbehalve voorlopig. Integendeel, je verkoop is definitief.

Daarom spreek je beter van een "onderhandse verkoopovereenkomst". Deze vormt het bewijs voor de partijen dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële akte. De notaris is gebonden door de bepalingen van de onderhandse overeenkomst.

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en van de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Binnen deze termijn moeten de registratierechten worden betaald. Mocht tijdens deze periode één van de partijen overlijden, dan gaan de rechten en plichten aangegaan bij de onderhandse verkoopovereenkomst automatisch over op de erfgenamen.

Het is dus van het allergrootste belang de onderhandse verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat geen ruimte gelaten wordt voor discussie achteraf.

Het opstellen van die overeenkomst is niet altijd eenvoudig. De notaris worden zal naar aanleiding van een verkoop een hele reeks opzoekingen doen, zodat verkoper en koper met zekerheid de verkoop kunnen sluiten. 

 

Het nuttig om je verkoopovereenkomst voor te leggen aan een notaris

De notariële akte vindt zijn basis in de onderhandse verkoopovereenkomst. Indien daarin niets wordt voorzien, kan de notaris hier eigenmachtig niet verhelpen… hij zal beide partijen moeten raadplegen. In de akte kunnen zonder het akkoord van de partijen geen lasten of voorwaarden worden opgenomen die zouden afwijken van, of tegenstrijdig zijn met, deze opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst of met hetgeen partijen daarbuiten hebben afgesproken. Neem daarom het zekere voor het onzekere en aarzel niet om vooraf uw verkoopovereenkomst te laten opstellen of nakijken door de notaris. 

Keerzijde van de medaille is dat de voorafgaande opzoekingen door de notaris tijd in beslag nemen, terwijl partijen graag kort op de bal spelen, eenmaal ze een akkoord hebben bereikt over de prijs van het goed. In de praktijk wordt meestal gewerkt met een optieovereenkomst of met het inlassen van opschortende voorwaarden in de onderhandse verkoopovereenkomst: het akkoord van de partijen wordt schriftelijk vastgelegd, doch ‘onder voorbehoud’.

 
 

En wat als ik met een vastgoedmakelaar werk?

De wet schrijft niet voor wie een verkoopovereenkomst mag opstellen. Zowel een verkoper, vastgoedmakelaar, als een notaris kunnen een verkoopovereenkomst opstellen. Omdat zo'n overeenkomst grote gevolgen heeft, neem je best een juridisch expert onder de arm.

Voorziet een verkoper de overeenkomst, dan stuur je best de overeenkomst naar een notaris voor je iets ondertekent. In de praktijk werken vastgoedmakelaars nauw samen met notariskantoren. Stelt een makelaar de overeenkomst op, dan stuurt de vastgoedmakelaar de verkoopovereenkomst  naar de notaris. De notaris controleert en vult aan waar nodig, zodat alles tot in de puntjes juridisch in orde is.