De terugbetaling

De ontleners verbinden zich ertoe om rente te betalen, maar moeten ook het kapitaal terugbetalen. Ook hier bestaan er verschillende formules waartussen zij zullen moeten kiezen naargelang hun terugbetalingscapaciteit, hun persoonlijke situatie en de verschillende fiscale implicaties. De akte zal de datum bepalen waarop de ontlener moet terugbetalen. Hij mag steeds vrijwillig terugbetalen vóór het verstrijken van de looptijd. De overeenkomst moet de looptijd van de lening en de wijze van terugbetaling vermelden.

 

Terugbetalingsmodaliteiten

De leningsakte vermeldt de terugbetalingsmodaliteiten op basis van de gekozen formule:

1. Aflossing op vaste termijn:

Het kapitaal wordt in één keer afgelost, op het einde van de lening en de ontleners betalen rente op het volledige kapitaal. De ontlener betaalt dan gedurende de hele termijn enkel de rente. Het kapitaal betaalt hij op de vervaldag. Dat systeem wordt vaak gebruikt door verzekeringsmaatschappijen: iemand sluit bijvoorbeeld een gemengde levensverzekering af, waarvan hem kapitaal hem zal toekomen zodra hij 65 jaar wordt. Hij koopt een woning aan op zijn vijfenveertigste: op dat ogenblik kan hij aan de verzekeringsmaatschappij vragen om hem het geld voor te schieten. Hij zal dat geld dan terugbetalen wanneer hij 65 wordt, zodra hij het kapitaal ontvangt dat hem toekomt. De formule is zeer interessant wanneer er al een gemengde levensverzekering bestaat of wanneer er een groepsverzekering is. Zij kan echter zeer duurzijn in geval van langdurige leningen, omdat de intresten steeds op het volledige kapitaal verschuldigd zijn.

2. Vaste maandelijkse aflossingen:

De ontleners betalen elke maand hetzelfde bedrag, bestaande uit een deel kapitaal en een deel rente. Dat is de meest gebruikelijke formule. De ontleners betalen elke maand hetzelfde bedrag, bestaande uit een deel kapitaal en een deel rente. Aan het begin van de aflossingsperiode betaalt de ontlener voornamelijk rente, aangezien die wordt berekend ophet volledige kapitaal. Vervolgens wordt de trend omgebogen: aangezien het verschuldigde kapitaal afneemt, daalt het rentegedeelte van de maandlast en stijgt het kapitaalgedeelte. De berekeningen zijn becijferd en opgenomen in een "aflossingstabel".

3. Terugbetaling via vaste kapitaalschijven:

Op elke vervaldag betalen de ontleners een identieke kapitaalfractie terug. De rente wordt slechts berekend op het kapitaal dat nog verschuldigd is en vermindert dus naarmate er kapitaal wordt afgelost. Die formule wordt soms gebruikt wanneer iemand meerdere toekomstige investeringen plant of wanneer die persoon bereid is om aan het begin van de aflossingsperiode “de buikriem aan te halen”. Ze wordt echter zelden gebruikt.

 

Ik wil mijn lening vroeger afbetalen

Stel: je hebt zonet de Lotto gewonnen. Nadat je over je grootste emoties heen bent, denk je eraan om het saldo van je hypothecaire lening onmiddellijk terug te betalen. Maar is dat echt zo interessant?

Hypothecaire leningsovereenkomsten voorzien voor de ontlener in de mogelijkheid om een deel of het geheel van zijn lening vervroegd terug te betalen. In geval van een volledige terugbetaling zal de ontlener (of in de meeste gevallen zijn notaris) de financiële instelling om een afrekening vragen op een specifieke datum. Die afrekening bestaat uit het terug te betalen kapitaal, de eventueel verschuldigde rente tot de datum van terugbetaling en een “wederbeleggingsvergoeding”.

Een vervroegde terugbetaling is zelden interessant voor een financiële instelling aangezien zij geld terugkrijgt dat niets meer oplevert. Zij zal dat geld opnieuw moeten beleggen en om dat verlies te compenseren, zal zij een wederbeleggingsvergoeding vragen.

Het bedrag van die vergoeding wordt bepaald in de kredietakte en mag niet hoger zijn dan drie maanden rente. Een vergoeding van drie maanden rente betekent echter niet drie keer de betaling van de maandlast, maar wel drie keer het rentegedeelte van de laatste maandlast. Ook hier zal de aflossingstabel bekeken worden om het aandeel hiervan op het ogenblik van de terugbetaling te bepalen.

De vergoeding zal dus hoger zijn als de terugbetaling kort na het afsluiten van het krediet plaatsvindt, en zal beperkt zijn als de terugbetaling kort voor het einde van de oorspronkelijke looptijd plaatsvindt.