Verplichte vermeldingen in de overeenkomst

De Wet Breyne voorziet naast de dubbele oplevering en de specifieke bepalingen rond de betalingen, ook nog een andere vorm van bescherming voor de bouwheer-koper. De koper moet immers volledige en correcte informatie krijgen van de verkoper, promotor of aannemer. Deze informatieverplichting is nog uitgebreider dan bij gewone koopovereenkomsten.

 

Informatieverplichting

De overeenkomst (zowel de compromis als de authentieke akte) tussen de koper-bouwheer en de verkoper, aannemer of bouwpromotor moet verplicht volgende bepalingen vermelden:

 • De identiteit van de eigenaar van de grond en de bestaande gebouwen
 • De uitgiftedatum en de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning
 • Indien er nog geen stedenbouwkundige vergunning aanwezig is: de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
 • Een opschortende voorwaarde betreffende het bekomen van een financiering, indien de koper nog geen financiering heeft bekomen
 • Bij de bouw van een appartement: een nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke delen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst
 • Een bijlage met de plannen en bestekken
 • De totale prijs van het onroerend goed en de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken. Ook de betalingswijze moet vermeld worden en in voorkomend geval de mogelijkheid tot een prijsherziening
 • De erkenning van de koper dat hij kennis heeft van het bestaan van gewestelijke overheidstegemoetkomingen (zelfs als het duidelijk is dat de koper niet voor deze tegemoetkomingen in aanmerking komt)
 • De aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering
 • De wijze waarop de oplevering zal gebeuren
 • In geval een koper of bouwheer werkt met een niet-erkende aannemer: de authentieke akte met een vermelding van de overeenkomst waarbij de borgtocht werd verleend
 • Artikel 7 over de verplichte vermeldingen van de overeenkomst op straffe van nietigheid en artikel 12 over de financiële waarborg moeten integraal overgenomen worden in de overeenkomst. Afzonderlijk, en in andere en vette lettertekens, moet vermeld worden dat de koper (of een andere opdrachtgever) de mogelijkheid heeft om de nietigheid van de overeenkomst te vorderen indien een beding strijdig is met artikel 7 of artikel 12 van de Wet Breyne
 • De erkenning van de partijen dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken

Indien een bovenstaande bijlage of een vermelding ontbreekt in de overeenkomst, kan de koper-bouwheer de nietigheid van het strijdig beding of van de hele overeenkomst vragen.

Let wel, deze nietigheid moet bij een verkoopovereenkomst vóór het verlijden van de authentieke akte worden gevraagd. Bij een aannemingsovereenkomst moet het gevraagd worden vóór de voorlopige oplevering.