Bijkomende financiële waarborg

Ondanks de beschermingen die de “dubbele oplevering” biedt, kan een faillissement of financieel onvermogen van de bouwpromotor, verkoper of aannemer nog altijd voorkomen. Ook hiertegen wenst de Wet Breyne  of Woningbouwwet de koper of de bouwheer te beschermen.  De verkoper, aannemer of bouwpromotor moet immers een bepaald waarborg voorzien voor het geval het financieel zou mislopen, voor het geval de werken niet op een deugdelijke wijze zouden worden voltooid.

 

Werken met een erkende aannemer

Erkende aannemers zijn aannemers die volgens de wet op de erkenning van aannemers bepaalde overheidsopdrachten mogen uitvoeren.  Erkende aannemers zijn altijd erkend in een bepaalde categorie en in een bepaalde klasse. De categorie bepaalt de soort werken waarvoor een aannemer erkend is, terwijl de klasse het maximum bedrag bepaalt waarvoor de aannemer contracten mag sluiten. Een aannemer kan slechts genieten van regels van de “erkende aannemers” indien hij handelt binnen zijn categorie en klasse.  Vermits de Woningbouwwet de verkoop of oprichting van een woongelegenheid tot voorwerp heeft, is vereist dat de aannemer erkend is in categorie D, dewelke de ‘algemene aannemingen van bouwwerken’ betreft.

Erkende aannemers moeten voor de Woningbouwwet:

  • verplicht een borgtocht stellen ten belope van 5% van de prijs van het gebouw. Ze moeten hiervan binnen de dertig dagen na de ondertekening van de overeenkomst, een door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bewijs kunnen voorleggen aan de koper-bouwheer.
  • De door de erkende aannemer gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het overblijvende deel bij de eindoplevering.

Bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de werken, te wijten aan de verkoper of de aannemer, mag de koper evenwel de sommen die hem toekomen wegens het geleden nadeel voorafnemen op het bedrag van de borgtocht.

 

 

Werken met een niet-erkende aannemer

Niet-erkende aannemers moeten:

  • verplicht hetzij een voltooiingswaarborg stellen waarbij een financiële instelling zich er ten aanzien van de koper of bouwheer als hoofdelijke borg toe verbindt de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van het huis of het gebouw, hetzij de terugbetaling van de reeds gestorte bijdragen te waarborgen.

Indien het om een appartement gaat moeten zowel de werken aan de privatieve gedeelten als de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw gewaarborgd worden. Gaat de verkoop van een bestaande woning gepaard met een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van verbouwings- of uitbreidingswerken dan moet de voltooiingswaarborg de nodige sommen voor de voltooiing van de voorziene werken dekken.

 
 

De waarborgregeling bestaat uit een verplichte zekerheidsstelling in het voordeel van de koper of bouwheer. De waarborg wordt aangesproken wanneer de werken lang stilliggen omdat de aannemer of verkoper de werken niet meer kan voorfinancieren. De regeling verschilt naargelang de bouwwerken door een erkend of niet-erkende aannemer worden uitgevoerd.