Documenten en attesten vereist naar aanleiding van een verkoop

De belangrijkste documenten en/of attesten zijn: het bodemattest,het stedebouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), een keuringsverslag van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat (EPC).

 

Het bodemdecreet, het bodemattest

Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de koper. De verkoopovereenkomst zal melding maken van het bodemattest en zijn inhoud.

Bodemonderzoek
Wanneer op een onroerend goed dat verkocht wordt een activiteit wordt of werd uitgeoefend of een inrichting gevestigd is of was die vermeld staat op een lijst vastgelegd door de Vlaamse Regering (de zogenaamde risico-activiteiten), dan zal de verkoper voor de verkoop in principe een oriënterend bodemonderzoek op zijn kosten moeten laten verrichten door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Het deskundigenverslag zal opgezonden worden aan OVAM, die de gepaste maatregelen zal bevelen voor de verkoop(overdracht) kan plaatsvinden.

Bij overdracht van een onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een bodemattest eveneens verplicht.
Wanneer een mogelijk verontreinigd terrein wordt verkocht zal vooraf in principe een verkennend bodemonderzoek op kosten van de verkoper moeten worden uitgevoerd.
Nadien zullen door BIM gepaste maatregelen worden bevolen voor de overdracht kan plaatsvinden.

 

Stedenbouwkundig uittreksel

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de verkoper verplicht naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper.

De notaris is gehouden in de verkoopakte melding te maken van het stedenbouwkundig uittreksel (dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar).

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  • of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
  • of er op het goed een voorkooprecht rust.

Het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO) voorziet eveneens in een informatieplicht met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand bij verkoop van een onroerend goed.

 

Postinterventiedossier

Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw.
Al de gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, moeten op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Daarom worden alle technische gegevens met betrekking tot een gebouw verzameld in een dossier, genaamd “postinterventiedossier (PID)”.

Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en zal worden aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen.
Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

 

Keuring elektrische installatie

Naar aanleiding van de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper.
Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.
Onder wooneenheid wordt verstaan een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dient voor een of meerdere personen die in familieverband of als gemeenschap leven.

Een installatie van vóór 1 oktober 1981 die nadien wordt vernieuwd of verzwaard, dient dus niet opnieuw gekeurd te worden in het kader van de overdracht van eigendom voor zover het keuringsverslag geldig voor de volledige installatie kan worden overhandigd.

De verkoper dient op zijn kosten het controlebezoek te laten uitvoeren door een hiertoe erkend keuringsorganisme (erkende keuringsorganismen, PDF FOD Economie (Federale Overheidsdienst)

Wanneer uit het keuringsverslag blijkt dat de installatie afgekeurd is, rust op de koper de verplichting om binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte, een nieuw controleonderzoek te laten uitvoeren.

 

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, ... verplicht.

Wat?
Het energieprestatiecertificaat informeert de koper over de energetische kwaliteit van het gebouw.
Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Het energieprestatiecertificaat is in principe tien jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop opgemaakt worden. Het originele EPC zal in dat geval overgezonden worden aan de nieuwe koper.
Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, dan kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een nieuw energieprestatiecertificaat verplicht, wanneer de eigenaar werken heeft uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning.

Zie voor meer informatie:
Vlaanderen - www.energiesparen.be
Brussel - www.leefmilieubrussel.be

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan een energieprestatiecertificaat bij verkoop van een woongebouw opmaken. (lijst van erkende energiedeskundigen)