De notariële schenking

Ons Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat in principe iedere schenking, zowel van roerende als van onroerende goederen, verplicht via notariële akte moet gebeuren. Wel worden een aantal zogenaamde "alternatieve" schenkingstechnieken - die geen notariële tussenkomst vereisen - in ons recht toegelaten.
Waarom zou je dan nog naar de notaris moeten gaan om te schenken?

 

De schenking via een notariële schenkingsakte: veilig en rechtszeker

Heel vaak gaat een schenking gepaard met voorwaarden en modaliteiten (meer informatie hierover vind je hier[MD1] ). Meestal gaat het dan om garanties voor de schenker, bijvoorbeeld dat deze in ruil voor het schenken van het kapitaal een bepaalde rente uitbetaald krijgt door de begiftigde, of een verbod voor de begiftigde om aandelen die hij geschonken kreeg te vervreemden zolang de schenker leeft. Denk ook maar aan een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik, waarbij de schenker nog kan genieten van het geschonken goed of de vruchten ervan (bv. de rente op de rekening). Alle schenkingen die onderworpen zijn aan een bepaalde voorwaarde of modaliteit moeten verplicht via een notariële akte gebeuren, zowel voor de schenking van een onroerend goed (bv. een woning) als van een roerend goed (bv. geld).

 

De schenking van een onroerend goed (zoals een huis of grond) moet hoe dan ook altijd via een notariële akte gebeuren.

 

Hand tot hand overdraagbare zaken (geld, aandelen, meubels, enz...) worden echter vaak zonder notariële akte “afgegeven”. De schenking wordt dan niet geregistreerd, en het wordt dan ook niet belast volgens de schenkbelasting.

Is een handgift voor deze goederen dan altijd interessant? Niet altijd. Aan een handgift hangt een risico vast: sterft de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de schenking niet onderworpen aan de lagere schenkbelasting, maar wel aan de hoge erfbelasting. Het is trouwens aan de begiftigde om te bewijzen dat de drie jaar verstreken zijn indien het overlijden meer dan drie jaar na de handgift plaatshad, wat niet altijd eenvoudig is.

Dit kan een serieus verschil maken. De schenkbelasting is zeer laag: 3% voor de kinderen en 7% voor anderen. Dit tarief is vlak; het geldt ongeacht de waarde van de schenking. Kinderen worden in het successierecht echter belast aan een progressief (?) tarief dat kan oplopen tot 27%...

 

Notariële schenkingen kunnen nooit meer onderworpen worden aan de erfbelasting, zelfs indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.