Hoe kan ik schenken ?

Ons Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat iedere schenking, in principe, verplicht via notariële akte moet gebeuren.

Waarom?
Schenkingen zijn geen alledaagse handelingen. De wetgever wou dat de kandidaat-schenker bij deze belangrijke daad in zijn leven - die verregaande gevolgen kan hebben voor zijn vermogen - wordt bijgestaan door een onpartijdig raadsman in de figuur van de notaris. Een schenking heeft bovendien gevolgen naar het erfrecht en huwelijksvermogensrecht toe zodat de notaris - specialist in deze materies - de juiste persoon is om de burger hierin met raad en daad bij te staan.

 

Een miskenning van dit vormvoorschrift wordt zwaar afgestraft. Wie goederen wegschenkt via onderhandse akte doet in feite een nietige schenking. Gelukkig loopt het niet altijd zo een vaart. Een aantal zogenaamde "alternatieve" schenkingstechnieken - die geen notariële tussenkomst vereisen - worden in ons recht toegelaten.

 

Staat van inschatting
Wie roerende goederen (zoals aandelen, effecten, kunstvoorwerpen, enzovoort) schenkt moet bovendien rekening houden met een bijkomend wetsvoorschrift, dat eveneens op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Bij de notariële schenkingsakte moet dan verplicht een "staat van schatting" gevoegd worden. Dit is een document waarin de partijen op expliciete wijze de waarde opgeven van de geschonken goederen. Gaat het om aandelen van een vennootschap die geschonken worden dan is het raadzaam dat een economisch expert, zoals de accountant of bedrijfsrevisor, wordt ingeschakeld om tot deze waardebepaling over te gaan.