Wat erft de wettelijk samenwonende partner?

De wettelijk samenwonende partner erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en de meubelen die er zich in bevinden (de inboedel). Dat betekent dat de wettelijk samenwonende partner mag blijven wonen in de gezinswoning na het overlijden van zijn of haar partner en zelfs de eventuele huurinkomsten mag innen. Deze regel geldt niet voor wettelijk samenwonenden die een afstammingsband met elkaar hadden (bv. kind – ouder).

Zonder notariële tussenkomst erven de kinderen van de wettelijk samenwonende partner alles in volle eigendom, behalve de gezinswoning en de inboedel enkel in blote eigendom.

 
 

De langstlevende wettelijk samenwonende partner treedt automatisch in het bezit van de goederen die hij erft. Er moet geen testament zijn opgemaakt en de partner moet geen inbezitstelling of afgifte vragen aan de overige erfgenamen. Hij of zij zal wel gehouden zijn tot de intresten van de schulden van de nalatenschap in de verhouding die wordt bepaald door de waarde van de met vruchtgebruik bezwaarde goederen tot het totaal van de nalatenschap.

 

Wil men méér nalaten aan de persoon met wie men samenleeft, dan moet men een testament opmaken voor de bezittingen die men wil legateren. De wettelijk (of feitelijk) samenwonende partner moet daarbij wel rekening houden met het feit dat hij of zij maar over de helft van zijn vermogen kan beschikken. De andere helft is voorbehouden voor de kinderen. Men kan m.a.w. nog de helft van zijn vermogen nalaten aan de persoon met wie men samenleeft.

 

De samenwoners kunnen elkaar ook minder nalaten dan wat de wet voorziet. Aldus kan de duur van het vruchtgebruik worden beperkt, kan men verhinderen dat de langstlevende de woning verhuurt, enz. De samenwoner kan zelfs het wettelijk vruchtgebruik helemaal uitsluiten. Dit kan perfect, want de wettelijk samenwonende partner heeft geen reserve.

 

Meer informatie over het testament? Klik dan hier[MD1] 

 [MD1]Link naar de pagina van testamenten (N2)

 
 

Opgelet: wie met de overledene samenwoonde, zonder de verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, is geen wettige erfgenaam.