Vlaanderen

De Vlaamse successietarieven (erfbelasting) zoals ze gelden op 1 september 2018.

 

 

Tarief in rechte lijn en tussen partners

 

Volledigheidshalve vermelden we dat de langstlevende partner in Vlaanderen vanaf 1 september 2018 kan genieten van een belastingvrij gedeelte (abattement) van 50.000 euro dat wordt toegepast op de nettoverkrijging van roerende goederen (bv meubelen, bankrekeningen…).  

Kinderen die onder de 21 jaar waarvan beide ouders zijn overleden, worden bij overlijden van hun langstlevende ouder vrijgesteld ten belope van het bekomen aandeel in de gezinswoning waar de ouder (of ouders bij gelijktijdige overlijden) gedomicilieerd was en ten belope van 75.000 euro toegepast op de verkrijging van roerende goederen.

 

Tarief tussen broers en zussen


Tarief tussen anderen

 

De Vlaamse splitting

Zijn de erfgenamen afstammelingen in rechte lijn, echtgenoten of samenwonenden? Dan wordt in Vlaanderen het successietarief afzonderlijk toegepast op enerzijds het netto-actief van de onroerende goederen en anderzijds op het netto-actief van de roerende goederen.

Iedere erfgenaam kan dus € 50.000 onroerende goederen erven tegen 3% en nog eens € 50.000 roerende goederen tegen 3%. Dat is samen € 100.000, tegen 3%.

Het roerend en onroerend vermogen van de erflater wordt apart belast. Dat heeft een belangrijke positieve invloed op de belastingdruk. Dankzij ‘splitting’ komt u minder snel in de hogere tariefschijven terecht. En betaalt u dus minder erfbelasting.

Dit systeem bestaat niet in Wallonië of Brussel.