Verlaagde tarieven

In Vlaanderen bestaan verschillende verminderingen en vrijstellingen. Wij overlopen de belangrijkste. Informatie over de vrijstelling bij het erven van de gezinswoning, vind je in een aparte rubriek.

 

Belastingvrij gedeelte voor de langstlevende partner

 

De langstlevende partner geniet in Vlaanderen sinds 1 september 2018 van een belastingvrij gedeelte (abattement) van € 50.000 dat wordt toegepast op de nettoverkrijging van roerende goederen (bv meubelen, bankrekeningen,…).

 

Vermindering (belastingkrediet) in rechte lijn, tussen huwelijkspartners en samenwonenden

 

Er bestaat in Vlaanderen een algemene vermindering voor erfgenamen in rechte lijn, voor huwelijkspartners en samenwonenden. De vermindering wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het netto-erfdeel van de betrokken erfgenaam of echtgeno(o)t(e) minder bedraagt dan € 50.000.

De vermindering bedraagt : € 500 vermenigvuldigd met de coëfficiënt bekomen door 1 - (erfdeel / € 50.000).

 

Vrijstelling voor het vererven van bossen

 

Sinds 1 januari 2003 bestaat er in Vlaanderen tevens een vrijstelling van erfbelasting voor het vererven van ‘bossen’. Deze vrijstelling geldt zowel voor de grond als voor de opstandswaarde en wordt slechts toegepast wanneer er voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zo moet uiterlijk binnen 4 jaar na de datum van overlijden voor het bos een door het Bosbeheer goedgekeurd beheersplan zijn opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen en uitvoeringsbepalingen van het bosdecreet. Verder moet in de aangifte nalatenschap uitdrukkelijk om de toepassing van de vrijstelling worden verzocht en moet daarbij een attest gevoegd worden, uitgereikt door het Vlaams Gewest, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden.

 

 

Vrijstelling bij vooroverlijden van een kind

 

Als ouders of (over)grootouders bepaalde goederen schenken in neergaande lijn aan hun kind of (achter) kleinkind, en het kind overlijdt vóór de schenker, keert de schenking terug naar het vermogen van de (groot)ouders.

In principe zullen de (groot)ouders géén erfbelasting moeten betalen op deze “geschonken” goederen. Opdat de vrijstelling zou kunnen gelden, moet dan wel aan elk van de onderstaande voorwaarden tegelijk voldaan zijn:

  • De goederen moeten geschonken zijn vóór het overlijden van het kind.
  • De goederen moeten ofwel zelf nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap, ofwel, als de goederen al werden vervreemd, moet hiervoor nog een schuldvordering in de nalatenschap aanwezig zijn.
  • Het vooroverleden kind heeft zelf geen nakomelingen op het ogenblik dat het is gestorven.

Deze vrijstelling is niet automatisch van toepassing. In de aangifte van nalatenschap moet er uitdrukkelijk verzocht worden naar de toepassing van dit artikel. De terugkeer van de geschonken goederen kan ook conventioneel afgesproken worden. Dan keert de schenking eveneens belastingvrij terug in het vermogen van de schenker, zelfs als bepaalde bovenvermelde voorwaarden niet vervuld zijn.

 

 

Vrijstelling voor kinderen waarvan de beide ouders zijn overleden

 

Kinderen onder de 21 jaar waarvan beide ouders zijn overleden, worden bij overlijden van hun langstlevende ouder vrijgesteld ten belope van het verkregen aandeel in de gezinswoning waar de ouder (of ouders bij gelijktijdig overlijden) gedomicilieerd was. Bovendien worden ze ook bij de verkrijging van roerende goederen ten belope van € 75.000 vrijgesteld van de betaling van successierechten.

 

Vermindering voor zwaar gehandicapte personen

 

De vrijstelling bedraagt € 3.000 indien de verkrijging onderworpen is aan het tarief ‘in rechte lijn, tussen huwelijkspartners en tussen samenwonenden’. In de andere gevallen beloopt de vrijstelling € 1.000. Dit basisbedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het cijfer aangeduid in de wet, afhankelijk van de leeftijd van de verkrijger.

 

Vermindering voor "VEN-gronden"

 

Sinds 1 januari 2003 bestaat in Vlaanderen in het kader van een milieubewuste politiek een vrijstelling van de erfbelasting voor de waarde van de onbebouwde onroerende goederen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, of ‘VEN-gronden’. Welke onroerende goederen als ‘VEN-gronden’ in aanmerking komen, vindt men terug in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu. De vrijstelling moet uitdrukkelijk in de aangifte van nalatenschap worden opgenomen. Een attest, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan, moet bij de aangifte worden gevoegd.