Uitgaven aan derden

De uitgaven aan derden zijn alle bedragen die de notaris heeft voorgeschoten voor rekening van zijn cliënt voor het voorbereiden, verlijden of afwerken van de akte. Bijvoorbeeld de kosten voor het hypothecair getuigschrift. Ze moeten door de cliënt worden terugbetaald.

De uitgaven aan derden verschillen per dossier. De aangeduide uitgaven aan derden in de rekenmodule zijn een raming. 

 

 

Uitgifte

Het volledige, letterlijke afschrift van de minuut dat aan de betrokken partijen wordt afgeleverd, waarbij vaststaat dat de inhoud van het afschrift overeenstemt met de minuut.

Het wordt door de notaris voor eensluidend verklaard, door hem ondertekend en met zijn zegel bekleed. Een uitgifte kan slechts worden afgeleverd aan de partijen na het nakomen van de formaliteit van registratie. Wanneer het afschrift slechts een gedeelte van de minuut betreft, dan spreekt men van een uittreksel.

 

Uittredingsvergoeding

De pachter dient vergoed te worden voor zijn achtergelaten stro en navetten en voor de reeds uitgevoerde bebouwing en ook voor de door hem geplaatste gebouwen en aangebrachte verbeteringen.
 

 

Uitzettingsbeding

Een huurovereenkomst kan in een uitzettingsbeding voorzien om de verhuurder het recht te geven de huurder uit de woning te zetten bij verkoop van het goed.