Huurvernieuwing

Zowel de huurder als de verhuurder hebben het recht om de huurovereenkomst te ‘hernieuwen’. Ze moet dan wel dezelfde handel drijven. Het mag niet gaan om een ‘gelijkaardige’ handel. Wil de huurder zijn handelsactiviteit veranderen zonder voorafgaande toelating van de verhuurder, dan heeft de huurder geen recht op hernieuwing. 

 

Duur van de huurhernieuwing

  • telkens 9 jaar (afwijkingen zijn mogelijk)

  • maximaal 3 hernieuwingen.  Een periode is gelijk aan minimum 9 jaar (geen maximum).

Na drie verstreken hernieuwingen kan de verhuurder de huurder verplichten het pand te ontruimen. Laat de verhuurder de huurder in het goed, dan wordt dat beschouwd als een bezetting zonder geschreven overeenkomst, een mondelinge huur die door het gemeen recht wordt beheerst. Dat wil zeggen dat er een opzegging is volgens plaatselijke gewoonten, wat betekent dat er geen uitzettingsvergoeding is voor de huurder en geen motivatie nodig is voor de opzegging voor de verhuurder).

 

 

Termijn

Wanneer kunnen partijen een huurhernieuwing vragen? Ten vroegste 18 maanden en uiterlijk 15 maanden voor het einde van de huur.

 Enkele opmerkingen hierbij:

  • Indien de aanvraag te vroeg wordt ingediend (bv. de 19de maand voor het einde van de huur) dan is die ongeldig; de huurder kan wel een nieuwe aanvraag binnen de wettelijke termijn indienen.

  • Als de aanvraag niet binnen de termijn gebeurde, vervalt het recht op hernieuwing.

Let op de door de wet opgesomde verplichte vermeldingen op te nemen in de aanvraag!

 

Wat met de verhuurder?

  • Als de huurder niet binnen de 3 maanden op de vraag van de verhuurder antwoordt, kan hij de hernieuwing niet meer beletten en zal een nieuwe huurovereenkomst van 9 jaar volgens de door de huurder voorgestelde huurprijs van kracht zijn.

  • De verhuurder kan zich enkel op de wettelijke redenen baseren om de huurhernieuwing te weigeren. Hij kan ook op het aanbod van een derde ingaan of nog de hernieuwing aanvaarden, maar onder andere voorwaarden. Eventueel zullen er vergoedingen verschuldigd zijn.

 

 
 

Aanbod van een hogere huurprijs door een derde

De verhuurder kan de huurhernieuwing weigeren omdat een derde een hogere huurprijs aanbiedt.
Het bod van een derde houdt dan de verbintenis in dat de derde de uitzettingsvergoeding aan de huurder betaalt. Zijn bod moet minstens 3 maanden geldig blijven. De verhuurder stelt de huurder van het bod in kennis. De huurder moet hierop antwoorden:

  • Aanvaardt de huurder hetzelfde bedrag te betalen, dan geniet hij de voorkeur;

  • Weigert de huurder een gelijk aanbod te doen of verzuimt hij te antwoorden, dan heeft de derde de voorkeur, op voorwaarde dat hijeen uitzettingsvergoeding aan de huurder betaalt.