Vervreemding van het gehuurde goed

We beperken ons tot de bespreking van de toestand van een klassieke handelshuur van 9 jaar bij verkoop of schenking van het verhuurde onroerend goed.
Twee situaties dienen onderscheiden te worden: naargelang het huurcontract wel of niet voorziet in een clausule die de verkrijger toelaat een einde te maken aan de huurovereenkomst bij vervreemding.

 

Er bestaat geen beding

Het contract heeft een vaste datum vóór de verkoop/schenking: de verkrijger moet de nog lopende duur van de handelshuur eerbiedigen.
Het contract heeft geen vaste datum vóór de verkoop/schenking en de notariële akte voorziet niet in de verplichting voor de verkrijger om het huurcontract na te leven:

de huurder betrekt het goed minder dan 6 maanden: hij kan uitgezet worden;

de huurder betrekt het goed reeds minstens 6 maanden: de nieuwe eigenaar kan binnen 3 maanden na de verkrijging een vooropzeg (opzeggingstermijn van 1 jaar) geven aan de huurder mits opgave van de reden:

  • persoonlijk gebruik
  • andere bestemming die elke handelsonderneming uitsluit
  • wederopbouw waarvan de kostprijs minstens 3 jaar huur bedraagt en grove tekortkomingen van de huurder.
 

Er bestaat een beding

De nieuwe eigenaar dient een vooropzeg van 1 jaar te geven binnen de 3 maanden na de verkrijging van het goed.