Duur en herziening huurprijs

De duur bedraagt minimum 9 jaar; korter mag niet, langer mag wel (in dit geval zal de overeenkomst bij notariële akte moeten opgemaakt worden en worden overgeschreven op het bevoegd hypotheekkantoor).
Een uitzondering op dit principe is de onderhuur, deze mag immers nooit langer zijn dan de hoofdhuur.

Betreffende de herziening van de huurprijs: bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben de partijen het recht aan de vrederechter een herziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15% hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld.

 

Nieuwe omstandigheden

Deze moeten onafhankelijk zijn van de wil van de huurder of verhuurder (bij wijze van voorbeeld: verhoging herstellingslasten van de eigendom, wijziging van de waarde van de eigendom, wijziging van de handelswaarde in de omgeving; niet: rendement of stijging van het algemeen prijzenniveau).

 

Permanent karakter van de 'nieuwe omstandigheden'

Met andere woorden: de nieuwe omstandigheden moeten hun invloed hebben over de ganse driejarige periode.
Bv.: een gevraagde huurverlaging met als argument dat belangrijke werken aan de straat werden uitgevoerd, werd afgewezen omdat de verzoeker nergens bewees dat die werken zich over de ganse duur van de driejarige periode uitstrekten.

 

Verschil van 15%

Als basis geldt niet de contractueel overeengekomen basishuurprijs, maar wel de volgens de index aangepaste huurprijs.

 

Normale huurwaarde

De prijs die normaal op het tijdstip van de herziening kan gevraagd worden, rekening houdend met de algemene economische toestand.

 

Termijnen

De herziening moet worden aangevraagd in de drie maanden voor het einde van de lopende driejarige periode, bij gerechtsdeurwaardersexploot binnen de 30 dagen van het proces-verbaal van niet-verzoening voor de bevoegde vrederechter.

 

Afwijkende clausules zijn toelaatbaar, voor zover zij het recht op herziening niet ontnemen aan één of beide partijen.