Τι κάνει ένας συμβολαιογράφος;

Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

Η κύρια δραστηριότητα των συμβολαιογράφων είναι η σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων: σ’ ένα έγγραφο, ο συμβολαιογράφος πιστοποιεί τη γνησιότητα των συμβάσεων• αυτό σημαίνει ότι τις προσδίδει μια ιδιαίτερη ισχύ: την αποδεικτική ισχύ και την εκτελεστική ισχύ.

Η κατάρτιση ενός συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι πολύπλοκη:

  • Κατ’ αρχάς, ο συμβολαιογράφος δέχεται τους ιδιώτες που απευθύνονται σ’ αυτόν, γνωμοδοτεί και προτείνει λύσεις, προσανατολίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να κάνουν την επιλογή τους, αναλύει μαζί τους τις αστικές και φορολογικές συνέπειες των διαφόρων λύσεων, και υπολογίζει τα συναφή με τη συναλλαγή έξοδα.
  • Όταν τα μέρη έχουν πάρει την απόφασή τους, συγκεντρώνει τις πληροφορίες και συλλέγει τις απαραίτητες διοικητικές πληροφορίες.
  • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το έγγραφο και αποστέλλει στα μέρη ένα σχέδιο του εγγράφου.
  • Ο συμβολαιογράφος εγκρίνει το έγγραφο εξηγώντας το στα μέρη, πιστοποιώντας τις συμπληρωματικές τους δηλώσεις και συλλέγοντας την υπογραφή τους, πριν το υπογράψει ο ίδιος. Με την έγκριση των εγγράφων, ο συμβολαιογράφος υπέχει ευθύνη.
  • Φροντίζει για τη διεκπεραίωση των μεταγενέστερων διατυπώσεων (διαβίβαση στα μητρώα, …).
  • Φυλάσσει τα έγγραφα στο συμβολαιογραφείο του.
     

Η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι απαραίτητη για ορισμένες συναλλαγές.

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά

Μια συμβολαιογραφική πράξη δεν είναι πάντα απαραίτητη. Μερικές φορές, κατ’ αίτηση των μερών, ο συμβολαιογράφος συντάσσει ένα γραπτό το οποίο δεν υπογράφει ο ίδιος: παραδείγματος χάρη, μια απλή σύμβαση δανειοδότησης μεταξύ ιδιωτών. Πρόκειται τότε για ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις με ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ωστόσο, δεν υπόκειται στις ίδιες διατυπώσεις και δεν συνεπάγεται τα ίδια έξοδα.

Εκκαθαρίσεις κληρονομιάς

Η εκκαθάριση κληρονομιάς ανατίθεται κατά παράδοση στους συμβολαιογράφους. Τον συμβουλευόμαστε συχνά για την κατάρτιση μιας διαθήκης. Όταν πεθαίνει κάποιος, έρχεται σε επαφή με τους κληρονόμους, παρέχει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αποδοχή ή την άρνηση αποδοχής της κληρονομιάς, φροντίζει ώστε οι κληρονόμοι να μπορούν να γίνουν κάτοχοι των περιουσιακών στοιχείων, διανέμει την κληρονομιά και φροντίζει για τη φορολογική δήλωση. Μερικές φορές, οι κληρονόμοι του αναθέτουν και άλλα καθήκοντα, όπως την πληρωμή των διαφόρων τιμολογίων, την είσπραξη ενοικίων, την πώληση κινητών αγαθών, την πραγματογνωμοσύνη περιουσιακών στοιχείων, …

Η παροχή συμβουλών και οι γνωμοδοτήσεις

Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να δώσουν συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις χωρίς να χρειάζεται αναγκαστικά να καταρτιστεί μια πράξη ή μια σύμβαση. Ως ειδικοί του οικογενειακού δικαίου, οι συμβολαιογράφοι μπορούν να δίνουν ενημερωμένες γνωμοδοτήσεις που απαιτούν ενδεχομένως έρευνες, έναντι αμοιβής.

Η πρώτη συμβουλή που δίδεται από συμβολαιογράφο είναι δωρεάν.