Τι είναι συμβολαιογράφος;

Είναι σύμβουλος?

Η αποστολή του συμβολαιογράφου είναι να συμβουλεύει τα πρόσωπα που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίες σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των ακινήτων, της οικογένειας ή των εμπορικών συναλλαγών. Ενημερώνει τους πελάτες τους για τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους καθώς και για τις συνέπειες – τόσο νομικές, οικονομικές όσο και φορολογικές – της δέσμευσής τους. Ο συμβολαιογράφος ακούει, συμβουλεύει, γνωμοδοτεί σε όλ’ αυτά τα θέματα.

? στον τομέα του δικαίου

Ο συμβολαιογράφος είναι ένας δημόσιος λειτουργός, διορισμένος από το Βασιλιά, στον οποίο ανατίθεται η άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η αρμοδιότητά του καλύπτει τρεις σημαντικούς τομείς του δικαίου: την πολεοδομική και οικοδομική νομοθεσία (αγοραπωλησία ακινήτων, ενυπόθηκα δάνεια, …), το οικογενειακό δίκαιο (γαμικό σύμφωνο, υιοθεσία, δωρεά, διαδοχή, διαζύγιο, …) καθώς και το εμπορικό δίκαιο (σύσταση εταιρειών, συγχώνευση, …).

? ο οποίος καταρτίζει έγγραφα

Ο συμβολαιογράφος παρεμβαίνει συχνά στους τρεις προαναφερόμενους τομείς διότι ο νόμος επιβάλλει έναν συγκεκριμένο έγγραφο τύπο προκειμένου να βεβαιώνονται οι συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Τα έγγραφα αυτά ονομάζονται «δημόσια έγγραφα». Ο συμβολαιογράφος και οι συνεργάτες του διενεργούν έρευνες στις διάφορες διοικήσεις προκειμένου τα έγγραφα να είναι απρόσβλητα, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τύπο τους. Εξασφαλίζουν επίσης την παρακολούθησή τους.

Ανθρώπινη διάσταση

Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου είναι ένα επάγγελμα με έντονη ανθρώπινη διάσταση. Ο συμβολαιογράφος παρεμβαίνει σε στιγμές-κλειδιά της ζωής• οφείλει να κατανοεί τις ανάγκες των πελατών του, να τους ακούει, και να έχει στενή σχέση μαζί τους. Ο συμβολαιογράφος είναι ένας διαμεσολαβητής.