Je vennootschap stopzetten

Wanneer je wil stoppen met ondernemen zal je moeten overgaan tot de ontbinding en vereffening van je vennootschap. De “ontbinding” is de eerste stap, de “vereffening” is de tweede. Vennootschappen die voor een onbepaalde tijd worden opgericht, kunnen vroegtijdig worden ontbonden. De ontbinding betekent dat je vennootschap zijn rechtspersoonlijkheid verliest, en  juridisch gezien, niet meer zal bestaan.

De ontbinding gebeurt door een besluitvorming van de algemene vergadering. Op dezelfde manier als een statutenwijziging.

 

 

 

Procedure voor de ontbinding en vereffening

De ontbinding van de vennootschap betekent dat je vennootschap zijn rechtspersoonlijkheid verliest. Je onderneming zal niet langer bestaat. De vereffening daarentegen, heeft te maken met het voldoen van de rekeningen. De schuldeisers moeten betaald worden met de opbrengst van de verkoop van de activa. Wat overblijft,  gaatnaar de aandeelhouders. 

De ontbinding en vereffening gebeurt in de verschillende fases:

De algemene vergadering beslist over de ontbinding en de vereffening van de vennootschap. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij een statutenwijziging. Als basis wordt hiervoor gebruikt:

  •              een  verslag van het bestuursorgaan met de staat van actief en passief;
  •              het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant

Er wordt een vereffenaar aangesteld. De vereffenaar verkoopt je activa om met de opbrengst de schulden te betalen.

In sommige gevallen zal de ondernemingsrechtbank tussenkomen, zoalsbij een deficitaire vereffening. Want dan  kunnen sommige schuldeisers worden benadeeld. Daarom moet de rechtbank  de aanstelling van de vereffenaar goedkeuren én het plan van verdeling van de activa dat door hem werd opgesteld. Bij een batige vereffening is deze dubbele controle door de rechtbank niet vereist. Bij zo’n vereffening is de kans op benadeling van de schuldeisers klein. Zij kunnen immers volledig terugbetaald worden.

Is er een saldo? Dan gaat dat saldo naar de aandeelhouders van de zaak.

 

 

Vlottere stopzetting: ontbinding en vereffening in één akte

De gewone procedure om de onderneming stop te zetten gebeurt in twee stappen: eerst de ontbinding en dan pas de vereffening.

Daarnaast bestaat er een vereenvoudigde manier om je onderneming stop te zetten: de ontbinding en vereffening in één akte. Door de beperkte formaliteiten en snelle afhandeling, is dit voor vele ondernemingen een goed alternatief voor de gewone procedure. Om gebruik te maken van deze methode gelden een aantal voorwaarden:

  • De vennoten beslissen unaniem om de vennootschap stop te zetten;
  • Er wordt geen vereffenaar aangewezen;
  • Alle schulden werden aan de schuldeisers betaald of op een geblokkeerde rekening geplaatst. Werd een schuldvordering nog niet voldaan, dan moet de schuldeiser of aandeelhouder schriftelijk instemmen met het gebruik van deze procedure;
  • Bij een Vennootschap onder Firma (VOF) en een Commanditaire Vennootschap moet er een gecontroleerde staat van activa en passiva worden opgesteld. Zo kan men nagaan of aan de voorwaarden voor de procedure is voldaan.
  • De vennoten ontvangen wat er overblijft van het actief.