Samenlevingsovereenkomst

Overeenkomst gesloten tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waarbij partners bepaalde vermogensrechtelijke aspecten van hun relatie kunnen regelen.
Een samenlevingscontract voor feitelijke samenwonende koppels kan notarieel of onderhands opgemaakt worden.
Wettelijk samenwonenden zijn verplicht om hun samenlevingscontract, indien zij één wensen, te laten opstellen door de notaris.

In een samenlevingscontract kunnen volgende zaken geregeld worden:
- bezit / eigendomsrecht van bepaalde goederen;
- inkomsten en besparingen;
- kosten van het huishouden;
- wederzijds akkoord voor het aangaan van specifieke overeenkomsten;
- regelingen betreffende de kinderen;
- situatie in geval van scheiding. Dit vervangt uiteraard niet de regelingsakte in het kader van een echtscheiding.

 

Samenwoningscontract

Overeenkomst gesloten tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waarbij hun (wettelijke) samenwoning naar goeddunken geregeld wordt.
Een feitelijk samenlevingscontract kan notarieel of onderhands opgemaakt worden.
Wettelijk samenwonenden zijn verplicht indien zij een samenlevingscontract opmaken dit door de notaris te laten opstellen.
De lasten inzake het vermogen tussen de samenwonenden kan hierin omschreven worden.

In een samenlevingscontract kunnen volgende zaken geregeld worden:
- bezit / eigendomsrecht
- inkomsten en besparingen
- kosten van het huishouden
- wederzijds akkoord voor het aangaan van specifieke overeenkomsten
- kinderen
- situatie in geval van scheiding
 

 

saneringsnormen

Saneringsnormen zijn de normen die moeten gehaald worden wanneer een vervuilde grond gereinigd of gesaneerd moet worden. Vervuilde gronden moeten in sommige gevallen gesaneerd worden. Hoe ver die sanering moet gaan en hoe proper de grond moet worden, hangt af van de stedenbouwkundige bestemming van het goed. De sanering moet bijvoorbeeld verder gaan wanneer het onroerend goed in woongebied of agrarisch gebied ligt, dan wanneer het goed in een industriegebied ligt.

 

Schenking

Overeenkomst waarbij de schenker, tijdens zijn leven, onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat uit vrijgevigheid aan de begiftigde die het aanneemt.
Schenkingen tussen ongehuwde partners zijn belangrijk vermits zij niet van elkaar kunnen erven. Schenken en erven zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar: hoe meer geschonken wordt bij leven, hoe kleiner de totale nalatenschap en hoe lager de erfbelasting. De schenking is dus een belangrijk instrument bij successieplanning.

 

Schenking onder last

De schenker kan aan de schenking bepaalde voorwaarden koppelen(bijvoorbeeld de gelden aan te wenden om een onroerend goed te kopen). De schenker heeft in dit geval de mogelijkheid om een schenking te ontbinden indien de begunstigde de voorwaarde niet vervult. 
 

 

Situatieschema

Een situatieschema van een elektrische installatie is een plan dat de plaats aanduidt van de elementen van de installatie die op het eendraadschema voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld de plaats aangeduid van de verbindingsdozen, aftakdozen, stopcontacten, lichtpunten, schakelaars en toestellen. 

 

Statutendatabank

De statutendatabank bewaart alle versies van de statuten van rechtspersonen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, vanaf de oprichting van de rechtspersoon tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Deze wettelijke databank maakt deel uit van het dossier van de rechtspersoon en is gratis online raadpleegbaar via de website Statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

 

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een document dat de koper van een onroerend goed meer informatie geeft over de haalbaarheid van een bepaald project of over de mogelijkheid om de grond te verkavelen.

Een stedenbouwkundig attest wordt vaak aangevraagd voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Het geeft aan of een project voor een vergunning in aanmerking komt. Het attest is niet gelijk te stellen met een vergunning, maar geeft de koper belangrijke info over de uitvoerbaarheid van een bouwproject.

Opgelet: een stedenbouwkundig attest is maar 2 jaar geldig.

 

 

stedenbouwkundige bestemming

De stedenbouwkundige bestemming van een goed bepaalt voor welk gebruik het goed bedoeld is en wat je op het goed al dan niet mag doen. In Vlaanderen heeft ieder onroerend goed een stedenbouwkundige bestemming.

Zo dient een woongebied om in te wonen, een agrarisch gebied voor landbouw, enzovoort.

De stedenbouwkundige bestemmingen zijn door de overheid vastgelegd in plannen. Dat kan zijn:

  • een gewestplan;

  • een bijzonder plan van aanleg;

  • of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

 

Stedenbouwkundige inlichtingen

Onder "stedenbouwkundige inlichtingen" wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die gelden voor bouwen en verbouwen. Deze kan sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Ze vormen een onderdeel van de dossierkosten.

 

stedenbouwkundige overtreding

Een stedenbouwkundige overtreding is het niet naleven van de stedenbouwkundige regels. Dat is strafbaar. Je kan een boete of soms zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Voorbeelden van stedenbouwkundige overtredingen zijn: het bouwen van gebouwen zonder de vereiste vergunning, het wijzigen van de functie van een gebouw zonder de vereiste vergunning, het niet informeren van een koper bij een overdracht, …

 

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die je nodig hebt bij ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening. Het is dus een vergunning die men aanvraagt wanneer men werken wil uitvoeren zoals (ver)bouwen, slopen, graven, aanleggen… De gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning. Met deze vergunning geeft de gemeente jou de toestemming om bepaalde werken uit te voeren.
Een stedenbouwkundige vergunning is niet hetzelfde als een verkavelingsvergunning.

 

Stichting

Een stichting wordt opgericht door één of meer (rechts)personen, maar telt op zich geen leden. Het gaat hier eigenlijk om een vermogen dat aangewend wordt om een bepaald belangenloos doel te verwezenlijken. Er mag geen winst uitgekeerd worden aan de oprichters.

Een stichting heeft vaak culturele, wetenschappelijke of filantropische doeleinden.

 

Stille vennoten (bij een commanditaire vennootschap)

Bij een commanditaire vennootschap (Comm. V.) is er zowel sprake van ‘werkende’ vennoten, als van ‘stille’ vennoten. De werkende vennoten, die samen een VOF vormen, zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoten daarentegen, zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Stille vennoten kunnen dan ook niet failliet verklaard worden, zelfs indien de vennootschap zelf failliet is.

Het feit dat er ook stille vennoten aanwezig zijn, is een openbaar gegeven. Derden zijn hiervan op de hoogte. De stille vennoot mag evenwel niet optreden in het rechtsverkeer.

 

stookolietank

Een stookolietank of mazouttank is een tank waarin je stookolie opslaat. De stookolie wordt meestal gebruikt om gebouwen te verwarmen. In Vlaanderen bestaan er strenge regels rond de stookolietanks. Die regels moeten ervoor zorgen dat de stookolietank in goede staat blijft en de bodem niet verontreinigd wordt. De regels verschillen naargelang het type van tank:  ondergrondse of bovengrondse tank; grote of kleine tank.

 

Strafbeding

Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam beperkt of zelfs teniet doet, als die het testament betwist of niet uitvoert.

 

Subrogatie

Subrogatie of indeplaatsstelling is wanneer een zaak of een persoon de rechtspositie inneemt van een andere zaak of persoon. Bijvoorbeeld: iemand die in plaats van de schuldenaar een schuldeiser betaalt en daardoor in de rechten treedt van de schuldeiser en het geld aan de schuldenaar kan vragen.

 

Successierechten / erfbelasting

In Vlaanderen spreekt men van de “erfbelasting”, in Brussel nog van “successierechten”. Het is de belasting die betaald moet worden op het erven van een nalatenschap. Hoe groter de nalatenschap, hoe hoger de belasting. Ook de familieband speelt een rol: Hoe dichter de verwantschapsgraad, hoe lager de belasting. Zo moeten de kinderen en de echtgenote bijvoorbeeld veel minder belastingen betalen dan een verre tante of een nicht.

 

Syndicus

De syndicus is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van het appartementsblok. Daarbij hoort het ook beheer over de fondsen van het gebouw. Daarnaast voert de syndicus de beslissingen uit die genomen zijn door de algemene vergadering.