Landpacht

Bedoeld wordt de huur van onroerende goederen die vanaf het ogenblik dat de pachter er in het genot van treedt (bij het begin of in de loop van de pachttijd), door deze pachter hoofdzakelijk worden gebruikt in zijn landbouwbedrijf.

 

 

Lastgeving

Een lastgevingovereenkomst is een overeenkomst waarbij een “lastgever” aan een “lasthebber” een bepaalde opdracht geeft om in zijn naam en voor zijn rekening rechtshandelingen te stellen. De lasthebber moet deze opdracht aanvaarden. In dit kader spreekt men ook wel van een “mandaat”. In sommige gevallen kan de notaris bijvoorbeeld optreden als lasthebber van een cliënt.

 

Leegstandsregister

Leegstaande woningen worden opgenomen in een gemeentelijk register. Een woning staat “leeg” indien ze gedurende twaalf opeenvolgende maanden niet effectief gebruikt of bewoond wordt door een gezin of een alleenstaande. De leegstand wordt vastgesteld aan de hand van objectieve criteria zoals het langdurig aanbieden van de woning als “te koop” of “te huur”, het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning, de onmogelijkheid om de woning te betreden…

 

Legataris

Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.

 

Legataris

De persoon aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat. Dit kan zowel een familielid, als een niet-familielid zijn.

 

Lening

Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener. Deze laatste is verplicht het kapitaal op regelmatige tijdstippen terug te betalen op de overeengekomen wijze en samen met een interest uitgedrukt in procent.
 

 

Levenslange huur

Levenslange huur wordt bij successieplanning vaak gebruikt om een partner, of zichzelf te beschermen. Bij een schenking aan kinderen kan de begunstigde (het kind) een levenslange huur toekennen aan de schenker (de schenkende ouder). Dit is een alternatief voor vruchtgebruik.

Bovendien wordt levenslange huur ook gebruikt bij feitelijke samenwoners, wanneer één van de partners eigenaar is. De eigenaar en zijn partner kunnen een huurcontract afsluiten dat pas begint te lopen bij het overlijden van de eigenaar en afloopt bij het overlijden van de huurder.
Zo een huurcontract kan ook in een testament worden opgenomen en ten laste van de erfgenamen van de eigenaar worden gelegd.
Om te vermijden dat de huur als een feitelijke schenking wordt beschouwd moet de overblijvende partner een redelijke huurprijs betalen.

 

Levensverzekering

Door een levensverzekering af te sluiten op het hoofd van uw partner, verkrijgt u bij zijn overlijden een som geld of rente. Er bestaan verschillende formules. Levensverzekeringen kunnen echter niet gebruikt worden om de erfbelasting te ontwijken. Op de uitkering die u verkrijgt na overlijden zal eveneens een belasting moeten betaald worden.

 

Lijfrechten

Dit is het recht om zelf te beslissen wat er na uw overlijden moeten gebeuren met uw lichaam (bv. crematie, begrafenis, orgaantransplantatie...). 

 

Localisatiecriterium

Dit criterium bepaalt welke erfbelasting van toepassing is. Doorslaggevend is de plaats waar de overledene, op het ogenblik van zijn overlijden, zijn fiscale woonplaats had. Woonde de overledene tijdens zijn laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan is het de plaats waar hij het langst woonde in die vijf jaar.

 

 

Loopbaanpacht

Dit is de pacht waarbij de verpachter aan de pachter een vaste pacht verleent tot deze laatste de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft met een wettelijk minimum van 27 jaar. De pachter moet dus jonger zijn dan 38 jaar bij het aangaan van de pacht. Deze pacht eindigt echter onvoorwaardelijk bij het bereiken van deze leeftijd, er is geen pachtvernieuwing mogelijk. Gedurende deze loopbaanpacht zijn onderpacht en pachtoverdracht toegelaten. Eenzijdige opzegging gedurende deze periode is niet mogelijk.
Door deze formule wordt aan de pachter de zekerheid van een volledige beroepscarrière verleend en worden aan de verpachter bepaalde voordelen geboden inzake pachtprijs en inkomstenbelastingen.
Enkel de onroerende voorheffing is verschuldigd; de inkomsten van deze pacht zijn niet belastbaar.