Overlijden van de verpachter of pachter

Deze gebeurtenissen maken geen einde aan de pacht.

De verpachter kan echter wel onder bepaalde voorwaarden aan de erfgenamen van de pachter opzegging geven, nl. indien deze mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien in de overeenkomst, en bovendien de erfgenamen van de pachter niet de door de wet aangegeven bevoorrechte personen zijn. In dat geval dient hij zijn opzegging te geven binnen het jaar na het overlijden van de oorspronkelijke pachter.

Anderzijds hebben de erfgenamen van de pachter zelf het recht om binnen het jaar na het overlijden, de pacht op te zeggen of het recht om de voortzetting van de pacht te vragen. Indien verschillende erfgenamen de pacht willen voortzetten, voorziet de wet in een rangorde van voorkeur en dit onder controle van de vrederechter.

In geval van overlijden kunnen de bevoorrechte erfopvolgers zelf de pachtvernieuwing vragen aan de verpachter.